fbpx Regulamin zarządzania krajowymi projektami naukowymi w UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin zarządzania krajowymi projektami naukowymi w UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin zarządzania krajowymi projektami naukowymi w UG

Zarządzenie nr 24/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 marca 2017 roku
w sprawie Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wprowadza się Regulamin zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania, realizacji i zakończenia projektów naukowych finansowanych wyłącznie z środków krajowych, w ramach programów i konkursów inicjowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz inne instytucje publiczne i prywatne.
  3. Schemat zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim, odzwierciedlający postanowienia Regulaminu, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje urzędujący Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 99/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu zarządzania krajowymi projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin zarządzania krajowymi projektami naukowymi w UG