fbpx Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 134/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 września 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 października 2021 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27  sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wnioski należy składać w Biurze Stypendialnym. Termin składania wniosków o  przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1-3 ustala prorektor właściwy do spraw studenckich, o czym informuje ogłoszeniem na stronie internetowej Uczelni lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.”;

 1. w § 4 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Przyznane studentowi świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, student otrzymuje przelewem na wskazany rachunek bankowy. Student winien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek w Biurze Stypendialnym. Środki będą przelane na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 15 każdego miesiąca (w  przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków zostanie wykonany w dniu następnym). Wyjątkiem są pierwsze w roku akademickim wypłaty stypendiów socjalnych i dla osób niepełnosprawnych dokonywane w listopadzie oraz pierwsze w roku akademickim wypłaty stypendiów Rektora dokonywane w grudniu. W tych miesiącach świadczenia mogą zostać wypłacone później, jednak nie dłużej niż do 20 dnia danego miesiąca.”;

 1. w § 8:
 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium Rektora przysługuje studentowi, który uzyskał wysoką średnią ocen, wyróżniające osiągnięcia naukowe lub artystyczne bądź osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i złożył wniosek w Biurze Stypendialnym w terminie określonym przez prorektora właściwego do spraw studenckich nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.”,

 1. ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje stypendia Rektora na podstawie procentowego podziału na każdym kierunku studiów :

1) do 60% liczby przyznanych stypendiów Rektora stanowią stypendia Rektora przyznane za wysoką średnią ocen;

2) do 30% liczby przyznanych stypendiów Rektora stanowią stypendia Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe;

3) do 10% liczby przyznanych stypendiów Rektora stanowią stypendia Rektora przyznane na podstawie wniosków o ponowne rozpatrzenie.

9. Średnia ocen uzyskanych na danym roku i kierunku studiów jest podstawą do sporządzenia listy rankingowej studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium Rektora. W przypadku, gdy więcej niż 6% studentów danego kierunku posiada taką samą średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium Rektora – wysokość średniej zostanie podwyższona.”;

 1. ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W przypadku, gdy na kierunku nie ma wystarczającej liczby studentów ubiegających się o przyznanie stypendium Rektora z tytułu znaczących osiągnięć: naukowych, artystycznych lub sportowych, niewykorzystane środki na stypendium Rektora z tytułu znaczących osiągnięć: naukowych, artystycznych lub sportowych powstałe w wyniku podziału zgodnie z ust. 8 i ust. 10 zostają przesunięte do puli przeznaczonej na stypendia Rektora za wysoką średnią ocen na danym kierunku studiów.”,

 1. ust. 16 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania, w przypadku których wnioskujący jest autorem głównym:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej,
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową,
 • co najmniej trzy referaty, prezentacje multimedialne lub plakat przedstawione na krajowej konferencji naukowej.

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.

Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała ośrodki naukowe spoza państwa, w którym odbywa się konferencja.

Za krajową konferencję naukową uważa się taką, w której udział bierze co najmniej 10 ośrodków naukowych z państwa, w którym odbywa się konferencja.”,

 1. ust. 16 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) udział w grantach naukowych na stanowisku kierownika/głównego wykonawcy lub wykonawcy.

Stypendium Rektora w jednym roku może otrzymać maksymalnie dwóch studentów biorących udział w jednym grancie jako wykonawcy. Jeśli zgłoszonych jest więcej niż dwóch studentów, kierownik grantu wskazuje dwóch studentów o  największym wkładzie w grant w kwestiach naukowych. W przypadku, gdy wkład wykonawców w grant w kwestiach naukowych jest jednakowy lub niemożliwy do ustalenia, decyduje wysokość średniej ocen.”;

 1. załączniki do Regulaminu:
 1. załącznik nr 1 „Wzór wniosku o udzielenie świadczenia”,
 2. załącznik nr 2 „Wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów”,
 3. załącznik nr 3 „Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne oraz wysokości stawek tych stypendiów”,
 4. załącznik nr 4 „Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów”,

– otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 10:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny

 

Subskrybuj RSS - Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego