fbpx Uchwała nr 67/20 A Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 67/20 A
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 lipca 2020 roku
zmieniająca uchwałę nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 27 lipca 2020 roku

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W Kodeksie Etyki Nauczyciela Akademickiego UG stanowiącym załącznik do uchwały nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego ze zm. – wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ilekroć w Kodeksie jest mowa o nauczycielu akademickim należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 112 i 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), zatrudnioną w Uniwersytecie Gdańskim.”;

  1. § 39 otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciel akademicki, nie rezygnując z tradycyjnych wolności akademickich, w tym wolności słowa, dokłada starań, aby kwestie drażliwe społecznie bądź budzące spory i kontrowersje, dotyczące wyznania, światopoglądu, przynależności etnicznej, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych innych ludzi, referować w oparciu o aktualny stan badań naukowych, unikając sformułowań które mogą być odebrane przez studentów i inne osoby jako poniżające lub obraźliwe.”;

  1. § 40 otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciel akademicki odnosi się do studentów i doktorantów z życzliwością, powagą i taktem, unika niestosowności w słowach i zachowaniu, nie kieruje się negatywnymi emocjami, jest bezstronny i sprawiedliwy.”;

  1. § 42 otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciel akademicki respektując różnice osobowości studentów i doktorantów przyjmuje sprawiedliwe i jednakowe zasady ich oceniania bez względu na wiek, płeć, przynależność etniczną, światopogląd, poglądy polityczne, orientację seksualną, pozycję materialną i stanowisko w życiu społecznym lub zawodowym.”;

  1. do § 46 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nauczyciel akademicki w procesie kształcenia unika zwrotów i określeń, które należą lub mogą być uznane za przynależne do języka nienawiści. Ponadto stanowczo reaguje w sytuacji, gdy jest świadkiem posługiwania się takim językiem przez innych nauczycieli akademickich, studentów lub pozostałe osoby należące do społeczności Uniwersytetu Gdańskiego.”;

  1. § 51 i 52 otrzymują brzmienie:

㤠51.

Nauczyciel akademicki dba o to, aby wyniki jego badań naukowych służyły społeczeństwu. Nauczyciel akademicki, upowszechniając rzetelne wiadomości o osiągnięciach nauki, którą reprezentuje.

 

§ 52.

Nauczyciel akademicki, stając się uczestnikiem wymiany poglądów na forum publicznym, w mediach, w tym mediach społecznościowych, stosuje się do zasad i postanowień Kodeksu Etycznego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.”;

  1. § 57 otrzymuje brzmienie:

㤠57.

Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej Rzecznikiem, powołuje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, spośród osób z tytułem profesora zatrudnionych na stanowisku profesora.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG, uwzgledniający zmianę powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 marca 2024 roku, 11:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny