fbpx Uchwała nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 40/07
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 czerwca 2007 roku
w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Senat Uniwersytetu Gdańskiego:

  • działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 6 Statutu UG,
  • dostrzegając potrzebę sformułowania szczególnych zasad etycznych do pracy badawczej, dydaktycznej i wychowawczej oraz działalności publicznej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego,
  • kierując się intencją pełnej realizacji najwyższych standardów etycznych w postępowaniu nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego,
  • doceniając tradycje akademickie oraz dobre obyczaje przyjęte w środowisku naukowym i społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, a ujęte w Preambule oraz w dziesięciu Zasadach fundamentalnych Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych” zaakceptowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • mając na względzie sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w duchu poszanowania praw człowieka, wolności nauki, wolności nauczania oraz dążenia do prawdy,
  • uznając godność zawodu nauczyciela akademickiego za wartość, którą należy chronić, pielęgnować i rozwijać, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym oraz w działalności publicznej, po zasięgnięciu opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.
     

u c h w a l a

1. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zobowiązując nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania jego postanowień oraz powierzając upowszechnienie Kodeksu Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego i Kierownikom uniwersyteckich jednostek organizacyjnych.

2. Zasady fundamentalne Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych” wraz z preambułą
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, jako zbiór zasad i wartości składających się na etos akademicki Uniwersytetu Gdańskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

 

Po zasięgnięciu opinii Senatu UG Rektor UG powołał na Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego nauczycieli akademickich UG Pana:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski


Załącznik nr 1 do uchwały nr 40
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 czerwca 2007 roku


Plik do pobrania - wersja do wydruku [w formacie rtf.]


Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego
Uniwersytetu Gdańskiego

Spis treści:

Rozdział I Przepisy ogólne (art. 1-5)
Rozdział II Sylwetka nauczyciela akademickiego (art. 6-17)
Rozdział III Nauczyciel akademicki jako pracownik (art. 18-31)
Rozdział IV Nauczyciel akademicki jako badacz naukowy (art. 32-36)
Rozdział V Nauczyciel akademicki jako dydaktyk i wychowawca studentów i doktorantów (art. 37-50)
Rozdział VI Nauczyciel akademicki jako uczestnik życia publicznego (art. 51-56)
Rozdział VII Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich (art. 57-68)
Rozdział VIII Przepisy końcowe (art. 69-70)

Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego
Uniwersytetu Gdańskiego

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1

Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej Kodeksem, określa wartości etyczne oraz wynikające z nich zasady postępowania nauczyciela akademickiego jako pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, badacza naukowego, dydaktyka i wychowawcy studentów i doktorantów oraz jako uczestnika życia publicznego. Kodeks określa ponadto tryb powoływania i odwoływania oraz kompetencje Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich.

§ 2

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o nauczycielu akademickim należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365), zatrudnioną w Uniwersytecie Gdańskim na podstawie mianowania albo umowy o pracę.

§ 3

Postanowienia Kodeksu mają również zastosowanie do osób wykonujących w Uniwersytecie Gdańskim zadania nauczyciela akademickiego na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

§ 4

Przestrzeganie wartości etycznych i zasad postępowania etycznego jest obowiązkiem nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego; naruszenie tego obowiązku może stanowić uchybienie godności zawodu nauczycielskiego i podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ustawy, o której mowa w § 2.

§ 5

Nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu przez osobę wykonującą zadania nauczyciela akademickiego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło może skutkować rozwiązaniem (wypowiedzeniem) umowy.

Rozdział II.
Sylwetka nauczyciela akademickiego

§ 6

Postawa nauczyciela akademickiego charakteryzuje się poszanowaniem obowiązującego prawa oraz uznanych wartości i zasad etycznych.

§ 7

Aktywność badawcza i dydaktyczna oraz uczestnictwo nauczyciela akademickiego w życiu publicznym służy odkrywaniu, obronie i upowszechnianiu prawdy jako głównej wartości poznawczej.

§ 8

Nauczyciel akademicki strzeże godności zawodu nauczycielskiego tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz w działalności publicznej, łącząc godność osobistą z poszanowaniem godności innych ludzi.

§ 9

Nauczyciel akademicki we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej odznacza się rzetelnością wobec faktów, metod i teorii naukowych oraz wobec współpracowników i środowiska naukowego.

§ 10

Nauczyciela akademickiego w działalności badawczej i dydaktycznej cechuje samodzielność i niezależność od pozanaukowych uwarunkowań ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych.

§ 11

Nauczyciel akademicki nie narusza cudzych praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zmianami); w szczególności nie przywłaszcza sobie autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu, nie wprowadza w błąd co do autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu oraz nie rozpowszechnia cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu jego twórcy.

§ 12

Nauczyciela akademickiego charakteryzuje uczciwość w badaniach naukowych, popularyzowaniu nauki, dydaktyce i w relacjach międzyludzkich.

§ 13

Nauczyciel akademicki odznacza się cnotą tolerancji rozumianej – w szczególności – jako przeciwieństwo dyskryminacji ludzi różnych narodów, wyznań, ras, płci i wieku oraz jako poszanowanie innych punktów widzenia, postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej.

§ 14

Nauczyciela akademickiego cechuje postawa życzliwego krytycyzmu wobec prac i koncepcji innych autorów, połączona z krytycyzmem wobec siebie i swojego dorobku naukowego.

§ 15

Przymiotem nauczyciela akademickiego jest sprawiedliwość wyrażana w ocenie wartości dorobku naukowego oraz postaw i poglądów innych osób.

§ 16

Nauczyciel akademicki odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje i skutki prowadzonych badań oraz za swoje postępowanie jako pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, badacza, dydaktyka i osoby publicznej.

§ 17

Nauczyciel akademicki powinien przeciwstawiać się – w sposób zgodny z prawem i obyczajami akademickimi – nierzetelności, nieuczciwości, nietolerancji, niesprawiedliwości i innym przejawom zachowań nieetycznych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, studentów i doktorantów.

Rozdział III.
Nauczyciel akademicki jako pracownik

§ 18

Nauczyciel akademicki dba o dobry wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego i realizuje jego misję.

§ 19

Nauczyciel akademicki krzewi i rozwija wartości etyczne oraz więzi solidarności w całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 20

Nauczyciel akademicki wykazuje lojalność wobec Uniwersytetu Gdańskiego objawiającą się w przestrzeganiu dyscypliny pracowniczej, wspomaganiu demokratycznie wybranej zwierzchności i okazywaniu pomocy w budowaniu prestiżu uczelni.

§ 21

Nauczyciel akademicki aktywnie i twórczo wykonuje zadania Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni, traktując taką działalność jako obowiązek pracowniczy.

§ 22

Nauczyciel akademicki pełniący funkcje kierownicze w Uniwersytecie Gdańskim powinien stanowić wzór zachowania dla innych nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów.

§ 23

Nauczyciel akademicki pełniący funkcje w organach wybieralnych Uniwersytetu Gdańskiego powinien kierować się dobrem uczelni jako całości oraz dobrem jej jednostek organizacyjnych z poszanowaniem interesów wyborców, którzy desygnowali go do pełnienia tej funkcji.

§ 24

Nauczyciel akademicki rozwija swoją wiedzę zawodową niezbędną do coraz lepszego wykonywania pracy naukowej i dydaktycznej.

§ 25

Nauczyciel akademicki jest życzliwy, taktowny i uprzejmy w stosunku do innych członków społeczności akademickiej, odznacza się wysoką kulturą osobistą i dba o dobre stosunki międzyludzkie w pracy, a także zapobiega konfliktom w swoim środowisku.

§ 26

Nauczyciel akademicki dba o rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, w szczególności przestrzega ustalonego zakresu, wymiaru i terminów zajęć dydaktycznych oraz wyznaczonych terminów konsultacji dla studentów.

§ 27

Nauczyciel akademicki nie przyjmuje za wykonywanie swoich obowiązków nauczycielskich jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych od studentów, doktorantów i innych osób.

§ 28

Nauczyciel akademicki dba o majątek i środki publiczne, którymi dysponuje jako pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i nie wykorzystuje środków i materiałów, które są własnością Uniwersytetu Gdańskiego do celów prywatnych.

§ 29

Nauczyciel akademicki nie podejmuje działań, które mogłyby godzić w prestiż Uniwersytetu Gdańskiego oraz nie angażuje się w przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osłabienia konkurencyjności Uniwersytetu Gdańskiego w sferze naukowej bądź dydaktycznej.

§ 30

Nauczyciel akademicki zatrudniony w innej uczelni nie promuje tej uczelni na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 31

Nauczyciel akademicki, podejmując pracę poza Uniwersytetem Gdańskim, powinien powstrzymywać się od podejmowania czynności mających charakter nieprzyjazny wobec Uniwersytetu Gdańskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Rozdział IV.
Nauczyciel akademicki jako badacz naukowy

§ 32

Nauczyciel akademicki przestrzega wysokich standardów prowadzenia badań naukowych oraz zasad dobrej praktyki naukowej.

§ 33

Nauczyciel akademicki w badaniach naukowych przestrzega zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza do plagiatorstwa, fałszowania wyników badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o fundusze badawcze oraz w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.

§ 34

Nauczyciel akademicki inspiruje i rozwija kreatywność współpracowników i uczniów, sprzyja ich osiągnięciom naukowym oraz wspomaga ich swoją wiedzą i opieką naukową.

§ 35

Nauczyciel akademicki przestrzega zasad ustalania współautorstwa publikacji.

§ 36

Nauczyciel akademicki unika konfliktu interesów przy ocenie osób i instytucji oraz przy ocenie projektów, wniosków i prac przeznaczonych do publikacji, a także w odniesieniu do własnej pracy naukowej. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na konflikt interesów, nauczyciel akademicki powinien przedstawić sprawę swoim przełożonym w celu jej rozstrzygnięcia lub zrezygnować z działań konfliktogennych.

Rozdział V.
Nauczyciel akademicki jako dydaktyk i wychowawca studentów i doktorantów

§ 37

Nauczyciel akademicki wiąże swoją pracę naukową z dydaktyką, dba o innowacyjność metod nauczania i jasne przekazywanie wiedzy oraz o aktywne i twórcze uczestnictwo studentów i doktorantów w zajęciach, rozwija samodzielność ich myślenia, a w miarę możliwości uwzględnia także ich wpływ na program zajęć.

§ 38

Nauczyciel akademicki w swojej praktyce dydaktycznej przekazuje najnowszy stan wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu, informując o autorskim wkładzie określonych uczonych lub zespołów badawczych w dokonania poznawcze oraz ukazując potrzeby, perspektywy i poszukiwania w obrębie nauczanej specjalności.

§ 39

Nauczyciel akademicki w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych nie podważa autorytetu innych nauczycieli akademickich.

§ 40

Nauczyciel akademicki odnosi się do studentów i doktorantów z życzliwością, powagą i taktem, unika niestosowności w słowach i zachowaniu, nie kieruje się emocjami, jest bezstronny i sprawiedliwy.

§ 41

Nauczyciel akademicki przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego zapewnia studentom i doktorantom informację o programie zajęć, o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w zajęciach, o warunkach i terminach zaliczenia lub egzaminowania oraz o kryteriach oceny uczestników zajęć.

§ 42

Nauczyciel akademicki respektując różnice osobowości studentów i doktorantów przyjmuje sprawiedliwe i jednakowe zasady ich oceniania bez względu na wiek, płeć, przynależność etniczną, światopogląd, orientację polityczną, pozycję materialną i stanowisko w życiu społecznym lub zawodowym.

§ 43

Nauczyciel akademicki ocenia studentów i doktorantów w sposób jawny, umożliwiając im zapoznanie się z uzasadnieniem oceny.

§ 44

Nauczyciel akademicki nie powinien nakładać na studentów i doktorantów obowiązków, które nie są niezbędne dla procesu dydaktycznego i nie wynikają z regulaminu studiów.

§ 45

Nauczyciel akademicki w procesie nauczania zwalcza objawy nieuczciwości intelektualnej studentów i doktorantów, w tym także przywłaszczania sobie przez nich wyników cudzej pracy.

§ 46

Nauczyciel akademicki uczy studentów i doktorantów kultury dyskusji naukowej i formułowania krytyki w zgodzie z zasadami dobrego obyczaju i poszanowania przeciwnika.

§ 47

Nauczyciel akademicki reaguje w sytuacjach, gdy w środowisku studentów i doktorantów zauważa zachowania naganne lub słyszy wulgaryzmy.

§ 48

Nauczyciel akademicki uznaje za niezbywalne prawo studentów i doktorantów do oceniania jego pracy dydaktycznej i postawy nauczycielskiej.

§ 49

Nauczyciel akademicki w wypadku konfliktu ze studentami lub doktorantami unika roli sędziego we własnej sprawie, powierzając rozstrzyganie sporu powołanym do tego organom uczelni.

§ 50

Nauczyciel akademicki zapraszając studentów lub doktorantów do udziału w badaniach naukowych, uwidacznia ten udział w dokumentacji wyników badań i publikacji oraz respektuje partycypację studentów i doktorantów w ewentualnych honorariach.

Rozdział VI.
Nauczyciel akademicki jako uczestnik życia publicznego

§ 51

Nauczyciel akademicki dba o to, aby wyniki jego badań naukowych służyły społeczeństwu.

§ 52

Nauczyciel akademicki upowszechnia w społeczeństwie rzetelne wiadomości o osiągnięciach nauki, którą reprezentuje.

§ 53

Nauczyciel akademicki – mając na względzie podwyższanie poziomu powszechnego zrozumienia nauki – dba o to, aby prezentowane społeczeństwu dokonania naukowe były zrozumiałe dla osób niebędących specjalistami.

§ 54

Nauczyciel akademicki podejmuje się opracowania opinii, recenzji lub ekspertyzy jedynie w zakresie swojej specjalności i opiera tę opinię, recenzję lub ekspertyzę o ustalenia naukowe oraz o pełne rozpoznanie istotnych faktów i okoliczności, niezależnie od wpływu zleceniodawcy na merytoryczną zawartość opinii, recenzji lub ekspertyzy.

§ 55

Nauczyciel akademicki nie poświęca zasady rzetelności i uczciwości naukowej dla osiągnięcia własnych celów i korzyści w życiu publicznych.

§ 56

Nauczyciel akademicki pełniący funkcje publiczne na stanowiskach państwowych lub samorządowych oraz w innych instytucjach i organizacjach polskich i międzynarodowych nie może uchybiać godności zawodu nauczycielskiego ani sprzeniewierzać się wartościom i zasadom etycznego postępowania nauczyciela akademickiego.

Rozdział VII.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich

§ 57

Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej Rzecznikiem, powołuje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, spośród osób z tytułem profesora zatrudnionych w tej uczelni na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego.

§ 58

Kadencja Rzecznika trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu Gdańskiego, z zastrzeżeniem § 59.

§ 59

Kadencja Rzecznika powołanego po raz pierwszy w Uniwersytecie Gdańskim rozpoczyna się dnia 1 października 2007 roku i kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja organów Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 60

Działalność Rzecznika wygasa w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji. Na okres do końca kadencji organów Uniwersytetu Gdańskiego Rektor powołuje nowego Rzecznika zgodnie z postanowieniem § 58.

§ 61

Do kompetencji Rzecznika należy:
1. podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad postępowania etycznego przez nauczyciela akademickiego.
2. podejmowanie czynności mających na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktów wynikających z naruszenia przez nauczyciela akademickiego zasad postępowania etycznego.
3. wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania etycznego nauczycieli akademickich przekazanych Rzecznikowi przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 62

Rzecznik wykonuje swoje kompetencje zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 2 Kodeksu, podejmując czynności wyjaśniające z urzędu, albo w wyniku przekazania mu sprawy przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na podstawie wniosku skierowanego bezpośrednio do Rzecznika przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę zainteresowaną, informując jednocześnie Rektora o tym wniosku.

§ 63

Jeżeli Rzecznik uzna, że nauczyciel akademicki za naruszenie zasad postępowania etycznego może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezwłocznie informuje o tym Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 64

Rzecznik informuje Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach; zawiadamia również Rektora o uchylaniu się nauczyciela akademickiego od uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających - w tej sytuacji odpowiednią decyzję wobec nauczyciela akademickiego podejmuje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 65

Nauczycielowi akademickiemu, wobec którego Rzecznik podjął czynności wyjaśniające oraz osobom, które złożyły wniosek do Rzecznika w sprawie naruszenia przez nauczyciela akademickiego zasad postępowania etycznego, przysługuje prawo złożenia skargi na czynności. Rzecznika zgodnie z § 167 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 66

Rzecznik przedstawia Senatowi Uniwersytetu Gdańskiego, na ostatnim posiedzeniu Senatu w danym roku akademickim, informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 67

Obsługę Rzecznika wykonuje Dział Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 68

Rzecznik, po zakończeniu kadencji, przekazuje dokumentację prowadzonych spraw do Działu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozdział VIII.
Przepisy końcowe

§ 69

W sytuacjach nieokreślonych postanowieniami Kodeksu nauczyciel akademicki powinien postępować zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 2, Statutem Uniwersytetu Gdańskiego, uchwałami i zarządzeniami jego organów, poleceniami przełożonych oraz powszechnie uznanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi.

§ 70

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego opublikuje tekst Kodeksu wraz z uchwałą Senatu o jego uchwaleniu i udostępni tę publikację nauczycielom akademickim Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz