fbpx Zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 24/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 marca 2020 roku
w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 12 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych określonym przepisami odrębnymi zobowiązuje się dziekanów oraz dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do umożliwienia nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej lub on-line.
 2. Prowadzenie zajęć w formie, o której mowa w ust. 1, odbywa się za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 3. Dziekanat lub sekretariat jednostki ogólnouniwersyteckiej w szczególności:
  1) prowadzi ewidencję zajęć przeprowadzonych w formie e-learningowej lub on-line;
  2) weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub słuchaczy w zajęciach prowadzonych w formie e-learningowej lub on-line;
  3) wspiera nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć w formie e-learningowej lub on-line.

 

§ 2.

Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do wygaszenia aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach oraz zakończenie cyklów eksperymentalnych. Opiekunowie powinni zorganizować możliwość kontynuacji pracy badawczej studentów i doktorantów w systemie zdalnym.

 

§ 3.

Od dnia 16 marca 2020 r. wprowadza się obowiązek przeprowadzania przez nauczycieli akademickich, będących pracownikami dydaktycznymi i badawczo–dydaktycznymi, konsultacji dla studentów w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

 

§ 4.

 1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych. W miarę możliwości o wprowadzenie pracy zdalnej oraz ograniczanie kontaktów pracowników w pracowniach i laboratoriach.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie organizacji i ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań.

 

§ 5.

Ewidencję zajęć, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych w formie e-learningowej lub on-line należy przekazać do Działu Kształcenia niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Ewidencja prowadzonych zajęć15.1 KB
PDF icon Ordinance No. 24/ R/20541.26 KB
PDF icon Kopia do wydruku591.86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku, 13:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli