fbpx Zarządzenie nr 39/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 kwietnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych określonym przepisami odrębnymi pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.

2. Dziekan, dyrektor Centrum lub kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu zajęć, o których mowa w ust. 1, zdalnie, jeżeli forma tych zajęć lub efekty uczenia się to uniemożliwiają.

3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2, rozpocznie się niezwłocznie po przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie UG w ramach przedłużonego okresu prowadzenia zajęć w semestrze letnim.

4. W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie dziekanat lub sekretariat jednostki ogólnouniwersyteckiej:

1) prowadzi ewidencję zajęć;

2) weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub słuchaczy w zajęciach.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ewidencję zajęć, o której mowa w § 1 ust. 4, oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych zdalnie należy przekazać do Działu Kształcenia niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do uchylenia.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku261.44 KB
PDF icon Regulation No.39/ R/20 196.11 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 17:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny