fbpx Zarządzenie nr 43/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 43/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 kwietnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 21 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w tytule wyraz „COVID-19” zastępuje się wyrazem „SARS-Cov-2”;
  2. w § 1:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych określonym przepisami odrębnymi pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.”,

  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, dyrektor Centrum lub kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu zdalnie zajęć, o których mowa w ust. 1, jeżeli forma tych zajęć lub efekty uczenia się to uniemożliwiają.”;

  1. w § 2, w zdaniu drugim, po wyrazie „Opiekunowie” dodaje się wyrazy „naukowi oraz promotorzy”;
  2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, o którym mowa w § 1 ust. 1, pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów i doktorantów w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.”;

  1. w § 5:
  1. po wyrażeniu „Ewidencję zajęć, o której mowa w § 1 ust. 4”, dodaje się zwrot „pkt 1”,
  2. po wyrażeniu „zakończeniu okresu zawieszenia zajęć”, dodaje się zwrot „dydaktycznych, o którym mowa w § 1 ust. 1”.

 

§ 2.

Tekst jednolity zarządzenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do uchylenia.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 17:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny