fbpx Zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 20/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 marca 2020 roku
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 10 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostają wstrzymane do odwołania.
  2. Zamyka się do odwołania czytelnie Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych.
  3. Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
  4. Zawiesza się zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

§ 2.

  1. Wstrzymuje się do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości z zagranicy.
  2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 

§ 3.

  1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa SARS-Cov-2.
  2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 17/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku, 13:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli