fbpx Zarządzenie nr 17/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 17/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 marca 2020 roku
w sprawie zawieszenia wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 3 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym związanego z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19, zaleceniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zawiesza się do odwołania wszelkie wyjazdy do krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19 dla pracowników, studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim oraz przyjazdy cudzoziemców z tych państw.

 

§ 2.

Aktualna lista krajów zagrożonych epidemią koronawirusa COVID-19 objętych zawieszeniem wyjazdów i przyjazdów publikowana będzie na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

  1. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach, o których mowa w § 2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu z krajów, o których mowa w § 2.
  3. W przypadku studentów i doktorantów, którzy udokumentują powrót z krajów, o których mowa w § 2, nieobecność na zajęciach dydaktycznych w okresie, o którym mowa w ust. 1, zostaną usprawiedliwione.
  4. W przypadku pracowników, decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała


W związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 17/R/20 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zakaz wyjazdów i przyjazdów obejmuje:

1) wszystkie kraje azjatyckie,

2) Włochy, Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia),

3) Francja (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, Region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w Regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w Regionie Bretania). 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 19:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny