fbpx Zarządzenie nr 127/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 127/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 grudnia 2019 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 31 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1688 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 w zw. z § 123 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.  – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zarządzenie określa:
 1. zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
 2. warunki i tryb zwalniania z opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański.
 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 1. kierowniku, należy przez to rozumieć kierownika studiów podyplomowych;
 2. obsłudze administracyjnej, należy przez to rozumieć pracownika, do którego zakresu obowiązków należy obsługa administracyjna studiów podyplomowych;
 3. opłacie, należy przez to rozumieć opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
 4. Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
 5. uczestniku, należy przez to rozumieć uczestnika studiów podyplomowych;
 6. umowie, należy przez to rozumieć umowę o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
 7. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 8. właściwym prorektorze, należy przez to rozumieć prorektora właściwego do spraw studenckich.

 

§ 2.

Zarządzenie stosuje się do uczestnika, będącego:

 1. obywatelem polskim;
 2. cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ust. 1 Ustawy.

 

§ 3.

Uczelnia pobiera od uczestnika opłatę, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 4.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uczestnik ma obowiązek zawarcia umowy z Uczelnią w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 2. Uczestnik, który został przyjęty na studia podyplomowe w trakcie roku akademickiego, na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, ma obowiązek zawarcia umowy z Uczelnią w trakcie pierwszych zajęć następujących po przyjęciu na studia podyplomowe.
 3. Umowa określa w szczególności zasady pobierania opłaty oraz terminy jej pobierania wskazane przez kierownika.
 4. Uczestnik, który nie spełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostaje skreślony z listy uczestników studiów podyplomowych.

 

§ 5.

 1. Uczelnia zawiera umowę z uczestnikiem albo z uczestnikiem oraz innym podmiotem, z którego środków jest finansowana opłata, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W imieniu Uczelni umowę zawiera kierownik, działający na podstawie upoważnienia Rektora.
 2. Umowa jest zawierana na przewidywany okres studiów podyplomowych i wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia tych studiów bądź utraty statusu uczestnika z innej przyczyny.

 

§ 6.

 1. Wzór umowy określa odpowiednio:
 1. załącznik nr 1 – w przypadku uczestnika wnoszącego opłatę w ratach;
 2. załącznik nr 2 – w przypadku, gdy opłata wnoszona przez uczestnika w ratach jest finansowana ze środków innego podmiotu;
 3. załącznik nr 3 – w przypadku uczestnika wnoszącego opłatę w całości lub semestralnie;
 4. załącznik nr 4 – w przypadku, gdy opłata jest wnoszona przez uczestnika w całości lub semestralnie i finansowana ze środków innego podmiotu.
 1. Wzory umów są dostępne u kierownika lub obsługi administracyjnej, w Akademickim Systemie Teleinformatycznym FAST oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 7.

 1. Opłata może być wnoszona:
 1. w całości (opłata całościowa);
 2. semestralnie (opłata semestralna).

2. Opłata może być również wnoszona w ratach (opłata ratalna), za zgodą kierownika, o której mowa w § 8.

 

§ 8.

Na wniosek uczestnika złożony do kierownika nie później niż 7 dni przed terminem wniesienia:

1) całej opłaty ‒ w przypadku opłaty całościowej,

2) pierwszej wpłaty ‒ w przypadku opłaty semestralnej

- kierownik może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na raty.

 

§ 9.

 1. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na indywidualny numer konta wskazany w Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl) lub na rachunek bankowy Uczelni.
 2. Indywidualny numer konta, o którym mowa w ust. 1, jest podany do wiadomości uczestnika:

1) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – w trakcie rekrutacji na studia podyplomowe;

2) w Portalu Studenta – w trakcie studiów podyplomowych.

 1. W przypadku niewniesienia przez uczestnika opłaty w terminach określonych w umowie Uczelnia wzywa go do wniesienia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. Niewniesienie opłaty w terminach określonych w umowie uprawnia Uczelnię do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
 3. Wniesienie zaległej opłaty w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 3, zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty odsetek za czas opóźnienia.
 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie zobowiązanego do wniesienia opłaty, w szczególności w wyniku wskazania przez zobowiązanego w bankowym systemie informatycznym niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który została wniesiona opłata.

 

§ 10.

 1. W przypadku wniesienia opłaty oraz rezygnacji ze studiów podyplomowych przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości na wniosek uczestnika lub innego podmiotu, z którego środków jest finansowana opłata, złożony do właściwego prorektora.
 2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata podlega zwrotowi, na wniosek uczestnika lub innego podmiotu, z którego środków jest finansowana opłata, złożony do właściwego prorektora, w wysokości proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do:
 1. terminu wniesienia kolejnej raty – w przypadku opłaty ratalnej,
 2. zakończenia semestru – w przypadku opłaty semestralnej,
 3. zakończenia studiów podyplomowych – w przypadku opłaty całościowej

– po dniu złożenia przez uczestnika rezygnacji z tych studiów.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać wskazanie aktualnego numeru rachunku bankowego, na który należy zwrócić opłatę. Do wniosku powinien być dołączony dowód wniesienia opłaty.
 2. Opłata podlega zwrotowi po zasięgnięciu opinii kierownika przez właściwego prorektora. Opinia powinna określać wysokość kosztów poniesionych przez Uczelnię w związku z kształceniem uczestnika na studiach podyplomowych do dnia złożenia wniosku.

 

§ 11.

 1. W przypadku skreślenia uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych z przyczyn innych niż rezygnacja, opłaty wniesione przez uczestnika podlegają zwrotowi, na jego wniosek złożony do właściwego prorektora, w wysokości proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do:
 1. terminu wniesienia kolejnej raty – w przypadku opłaty ratalnej,
 2. zakończenia semestru – w przypadku opłaty semestralnej,
 3. zakończenia studiów podyplomowych – w przypadku opłaty całościowej

– po dniu skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych.

 1. Przepisy § 10 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12.

 1. Wznowienie studiów po skreśleniu z listy uczestników studiów podyplomowych z powodu niewywiązania się z obowiązku terminowego wnoszenia opłaty jest możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty oraz zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uczelnię.
 2. Uczestnik, wznawiając studia podyplomowe, zawiera z Uczelnią nową umowę.

 

§ 13.

Właściwy prorektor, działający na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek uczestnika i po zasięgnięciu opinii kierownika, może zwolnić uczestnika z opłaty w całości lub w części.

 

§ 14.

 1. Uczestnik może zostać zwolniony z opłaty, w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wniosek o zwolnienie z opłaty uczestnik składa do kierownika nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć lub przed kolejnym terminem wniesienia opłaty określonym w umowie.
 3. W trakcie roku akademickiego uczestnik może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku dołącza się również dokumenty potwierdzające przyczyny zwolnienia z opłaty wskazane we wniosku.

 

§ 15.

Formę zwolnienia cudzoziemca z opłaty określa art. 324 ust. 1 Ustawy.

 

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2020 roku, 16:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny