fbpx Zarządzenie nr 2/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 72/R/19 Rektora UG w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 2/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 stycznia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 72/R/19 Rektora UG w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 15 stycznia 2020 roku

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm. – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie podróży służbowych odbywanych poza granice kraju, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 72/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wypełniony Wniosek o wyjazd służbowy za granicę należy złożyć w Biurze Nauki najpóźniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.”;

  1. wzór wniosku o wyjazd służbowy za granicę stanowiący załącznik do Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granicami kraju, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;
     
  2. do Regulaminu dołącza się załącznik nr 2 „Umowa zlecająca wyjazd za granicę dla doktoranta”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju, uwzględniający postanowienia § 1 oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lutego 2022 roku, 10:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny