fbpx Zarządzenie nr 111/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 111/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 10 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 w związku z §§ 108 i 109 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Postępowania konkursowe na stanowiska nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, oraz Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Postępowania konkursowe są prowadzone zgodnie z zachowaniem zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 3. Upoważnia się dziekanów, którzy uzyskali zgodę Rektora na wszczęcie procedury zatrudnienia w drodze otwartego konkursu, do ogłoszenia tego konkursu.

 

§ 2.

Ustala się następujące wzory dokumentów związanych procedowaniem zatrudnienia w drodze otwartego konkursu:

 

Lp.

Etap konkursu

Wzór

 1.  

Wniosek o zgodę Rektora na wszczęcie procedury zatrudnienia w drodze otwartego konkursu

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia – wzór wniosku

 1.  

Powołanie komisji konkursowej

Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia – wzór zarządzenia dziekana

 1.  

Ustalenie szczegółowych warunków konkursu

 1.  

Ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia – wzór ogłoszenia konkursu

 1.  

Prace komisji konkursowej

Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia – wzór protokołu komisji konkursowej

 1.  

Rozstrzygnięcie konkursu

Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia – wzór informacji o wynikach konkursu

(należy przesłać do Rektora oraz kandydatów, zgodnie z poszczególnymi etapami konkursu)

 1.  

Wnioskowanie o zatrudnienie wybranego kandydata

Załącznik nr 6 – wzór wniosku o zatrudnienie kandydata

 

§ 3.

 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 składa się do Rektora za pośrednictwem Działu Kadr.
 2. Właściwych publikacji dotyczących postępowania konkursowego w BIP na stronach podmiotowych uczelni, ministra nadzorującego uczelnię w terminie 30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakończeniu oraz informację o konkursie w języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców, w terminie 30 dni przed konkursem – dokonuje wyznaczony pracownik wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 grudnia 2019 roku, 9:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny