fbpx Uchwała nr 156/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 156/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 listopada 2019 roku
w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt. 23 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 22/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

____________

 

ROZDZIAŁ 1.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji w odniesieniu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach Uniwersytetu Gdańskiego wraz z know-how związanym z tymi wynikami.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 1. prawa i obowiązki Uniwersytetu, jego pracowników oraz stypendystów, studentów i doktorantów, w zakresie ochrony prawnej i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
 2. zasady wynagradzania twórców;
 3. zasady i procedury komercjalizacji;
 4. zasady korzystania z majątku Uniwersytetu, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej.

 

§ 2. Zakres podmiotowy

Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, a także stypendystów, studentów, w tym słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów.

 

§ 3. Zakres przedmiotowy

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, topografią układu scalonego (zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776), wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny (zgodnie z ustawą
  z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz.U.  2003 r. poz. 1300 ze zm.),
  wyników prac rozwojowych, know-how związanego z wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych, a także utworów i przedmiotów praw pokrewnych (zgodnie z ustawą z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)
  , co do których odpowiednie prawa podmiotowe nabył Uniwersytet albo co do których takie prawa mogą przysługiwać z mocy ustawy lub umowy Uniwersytetowi.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w szczególności do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, stworzonych w ramach zadań określonych stosunkiem pracy, tj. uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę, z regulaminu pracy, z zakresu czynności przypisanych twórcy lub z polecenia przełożonego mieszczącego się w granicach obowiązków pracowniczych twórcy, w powiązaniu z zadaniami jednostki, w której twórca jest zatrudniony, oraz do dóbr niematerialnych stworzonych poza takimi obowiązkami, jeżeli stanowi tak umowa zawarta między twórcą a Uniwersytetem.

 

 

ROZDZIAŁ 2.

 

§ 4. Prawa i obowiązki twórcy - postanowienia ogólne

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu stanowi obowiązek pracowników Uniwersytetu.
 2. Twórca ma obowiązek poinformowania bezpośredniego przełożonego o stworzonym utworze lub przedmiocie praw pokrewnych i przekazać mu takie dobro niematerialne, gdy prawa podmiotowe do niego przysługują lub mogą przysługiwać z mocy ustawy lub umowy Uniwersytetowi. W przypadku wyników badań naukowych, które mogą być wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, wyników prac rozwojowych, know-how związanego z wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych twórca powinien także poinformować Centrum Transferu Technologii.
 3. W przypadku dóbr niematerialnych, o których mowa w § 4 ust. 2, twórca nie powinien podejmować działań, które naruszałyby interes Uniwersytetu.
 4. Współtwórcom prawo do wyników badań naukowych, wyników prac rozwojowych, know-how, a także utworów i przedmiotów praw pokrewnych, o których mowa w ust. § 4 ust. 2, przysługuje wspólnie. Udziały we wspólnym prawie określa się na podstawie wkładów pracy twórczej. W razie wątpliwości domniemywa się, że wielkości udziałów we wspólnym prawie są równe. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo do swojego wkładu twórczego, o ile ma on samodzielne znaczenie. Do wykonywania praw do całości objętej wspólnością potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców.
 5. Materialne nośniki, na których utrwalono wyniki badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, wyniki prac rozwojowych, know-how związanego z wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych, a także utwory i przedmioty praw pokrewnych, stają się własnością Uniwersytetu z chwilą nabycia odpowiednich praw podmiotowych do wymienionych dóbr niematerialnych.

 

§ 5. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa osobiste do utworu przysługują wyłącznie jego twórcy i obejmują w szczególności prawo do:
 1. autorstwa utworu,
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo anonimowego udostępniania utworu,
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
 1. Autorskie prawa majątkowe do utworu obejmują prawo do:

1) korzystania z utworu,

2) rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji,

3) wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Jeżeli utwór niemający charakteru naukowego został stworzony przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy (utwór pracowniczy), Uniwersytetowi przysługują z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Z tą samą chwilą Uniwersytet nabywa własność przedmiotu materialnego, na którym utrwalono utwór. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

 1. Jeżeli Uniwersytet, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu pracowniczego, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć Uniwersytetowi na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez Uniwersytet wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
 2. Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwszeństwa publikacji pracowniczego utworu naukowego, który został stworzony w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, chyba, że w umowie o pracę zawartej z twórcą postanowiono inaczej. Z tytułu publikacji twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie. Prawo pierwszeństwa publikacji wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

4a. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 4, nie jest wykonywane przez Uniwersytet pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. planowana publikacja dotyczy utworu naukowego stanowiącego rezultat badań podstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz.U.2018.1668 ze zmianami),
 2. utwór stanowiący przedmiot publikacji zawiera afiliację autora w Uniwersytecie,
 3. publikacja nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody w komercjalizacji dóbr niematerialnych
  dokonywanej na podstawie niniejszego Regulaminu ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób praw majątkowych Uniwersytetu wynikających z takiej komercjalizacji,
 4. publikacja nie narusza innych interesów majątkowych Uniwersytetu,
 5. publikacja utworu naukowego nie narusza zobowiązań Uniwersytetu wynikających z umów lub decyzji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych lub badań zleconych.
 1. Uniwersytet może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w pracowniczym utworze naukowym oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.
 2. Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta i doktoranta. Jeżeli Uniwersytet nie opublikował pracy dyplomowej w ciągu sześciu miesięcy od jej obrony, student lub doktorant, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.
 3. Jeżeli utwór został stworzony przez inną osobę niż pracownik, to Uniwersytetowi przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu, o ile i w zakresie, w jakim tak stanowi umowa zawarta między taką osobą a Uniwersytetem.
 4. W przypadku przedmiotów praw pokrewnych Uniwersytet nabywa prawa pokrewne do:
 1. fonogramów i wideogramów – jeśli jest ich producentem,
 2. nadań programów – jeśli dokonuje nadania na prawach organizacji radiowej lub telewizyjnej,
 3. pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych – jeśli dokonano ich w ramach działalności statutowej Uniwersytetu.
 1. Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy o utworach pracowniczych. W pozostałych przypadkach praw pokrewnych Uniwersytet może nabyć takie prawa na podstawie odrębnej umowy zawartej z pierwotnie uprawnionym.

 

§ 6. Prawa własności przemysłowej

 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, stworzonych przez pracownika przysługują, (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej), Uniwersytetowi, chyba że strony w umowie postanowią inaczej. Prawo do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny przysługuje Uniwersytetowi, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.
 2. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, prawo do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny stworzonych przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym stworzone przez studentów i doktorantów, przysługują Uniwersytetowi na podstawie i w zakresie uregulowanym w umowie zawartej z twórcami, których to dotyczy.
 3. Pracownik Uniwersytetu lub osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy oraz student, stypendysta i doktorant, będący twórcą lub współtwórcą wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 153 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.), jest zobowiązany, nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni publicznej, do:
 1. zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 2. przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji,
 3. powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników;
 4. współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych.
 1. W przypadku, gdy wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych mają być wytworzone na zamówienie Uniwersytetu lub przy jego pomocy, Uniwersytet nabywa w całości prawa do tych wyników, o ile umowa zawarta z twórcą nie stanowi inaczej.
 2. W umowach zawieranych przez Uniwersytet dotyczących wyników badań naukowych lub prac rozwojowych należy przewidzieć obowiązek zachowania przez strony poufności, w szczególności w przypadku, gdy ujawnienie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych uniemożliwiałoby albo utrudniałoby uzyskanie ich ochrony prawnej oraz dalszą komercjalizację.
 3. W przypadku finansowania badań przez podmioty zewnętrzne wobec Uniwersytetu (umowa z podmiotem finansującym) każdorazowo, przy udziale Centrum Transferu Technologii (art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), należy zawrzeć umowę o podziale praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub inną dotyczącą tych praw.
 4. Zawierając umowy cywilnoprawne na prowadzenie badań naukowych, Uniwersytet jest zobowiązany uwzględnić w takiej umowie kwestię nabycia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, jakie powstały lub mogą powstać w związku z jej wykonywaniem, przez Uniwersytet, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o rezygnacji z nabycia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez Uniwersytet. Postanowienia te stosuje się także w przypadku, gdy wyniki te powstały dzięki istotnej pomocy Uniwersytetu, w szczególności w wyniku wykorzystania majątku Uniwersytetu.
 5. Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, o których mowa w art. 153 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uniwersytet oraz pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników.

 

 

ROZDZIAŁ 3.

 

§ 7. Zasady ogólne komercjalizacji

 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki Uniwersytet tworzy Centrum Transferu Technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, która działa na podstawie odrębnego regulaminu, oraz spółkę celową.
 2. Komercjalizacji bezpośredniej dokonuje Centrum Transferu Technologii.
 3. Uniwersytet może powierzyć spółce celowej, na podstawie umowy:
 1. zarządzanie prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji bezpośredniej. Decyzję w zakresie zarządzania prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji bezpośredniej oraz co do odpłatności lub nieodpłatności przedmiotowej umowy podejmuje Rektor;
 2. zarządzanie infrastrukturą badawczą Uczelni.
 1. Komercjalizacji pośredniej dokonuje spółka celowa, w szczególności poprzez tworzenie spółek spin-off.
 2. Dyrektor Centrum Transferu Technologii sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem komercjalizacji.

 

§ 8. Procedura komercjalizacji

 1. Twórca lub każdy ze współtwórców jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia i ujawnienia Centrum Transferu Technologii wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, do których prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi. Zgłoszenie, ujawnienie, procedura oraz tryb komercjalizacji następuje z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia do CTT, stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Twórca może złożyć, w terminie 14 dni od dnia przekazania Uniwersytetowi informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych i związanym z nimi know-how, w formie pisemnej oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi know-how z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli Twórca nie złoży oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub związanego z nimi know-how,  Uniwersytet automatycznie zachowuje prawa do tychże wyników badań.
 3. W przypadku złożenia przez Twórcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Uniwersytet w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i związanym z nimi know-how.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami Centrum Transferu Technologii, działając w porozumieniu z Rzecznikiem patentowym Uniwersytetu Gdańskiego oraz twórcą, ewentualnie po konsultacji prawnej, dokonuje etapu oceny potencjału komercjalizacyjnego oraz innowacyjnego ujawnionych wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami. W razie potrzeby, na wniosek Dyrektora Centrum Transferu Technologii UG, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką może powołać Zespół ds. oceny potencjału komercjalizacyjnego oraz innowacyjnego ujawnionych wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami.
 5. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Transferu Technologii UG, dysponując, w razie potrzeby, stanowiskami Zespołu ds. oceny, podejmuje decyzję w przedmiocie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami. Decyzja jest podejmowana w porozumieniu z twórcą.
 6. W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Uniwersytet jest zobowiązany, w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z takimi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji. Wynagrodzenie przysługujące Uniwersytetowi za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z takimi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2, przysługują Uniwersytetowi.
 7. Przepisy ust. 2 6 oraz § 6 ust. 8 nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:
 1. na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone);
 2. z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

 

ROZDZIAŁ 4.

 

§ 9. Zasady podziału środków z tytułu komercjalizacji. Zasady wynagradzania twórców

 1. Przychody z tytułu komercjalizacji uzyskane przez Uniwersytet z tytułu przeprowadzenia komercjalizacji bezpośredniej dzielone są według następujących zasad:
 1. 50% wartości uzyskanego przychodu z tytułu komercjalizacji, obniżonego o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub spółkę celową – przysługuje twórcy;
 2. pozostała część – przysługuje Uniwersytetowi.
 1. Przychody z tytułu komercjalizacji uzyskane przez Uniwersytet z tytułu przeprowadzenia komercjalizacji pośredniej dzielone są według następujących zasad:
 1. 50% wartości uzyskanego przychodu z tytułu komercjalizacji, obniżonego o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub spółkę celową – przysługuje twórcy;
 2. pozostała część – przysługuje Uniwersytetowi.

Powyższe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikom wchodzącym w skład zespołu badawczego od Uniwersytetu.

 1. Przypadająca Uniwersytetowi część przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, pozostaje do dyspozycji Rektora.
 2. Przychody z tytułu komercjalizacji uzyskane przez pracownika Uniwersytetu w przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika (po tzw. uwłaszczeniu) dzielone są według następujących zasad:
 1. 25% wartości uzyskanego przychodu z tytułu komercjalizacji, obniżonego o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika – przysługuje Uniwersytetowi;
 2. pozostała część – przysługuje pracownikowi.

Powyższe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Uniwersytetowi od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego. Pracownik odpowiada wobec Uniwersytetu za zobowiązania, o których mowa wyżej, do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z takimi wynikami.

Twórca dokonujący komercjalizacji jest zobowiązany przekazać Uniwersytetowi informację o przysługującej Uniwersytetowi części przychodów z tytułu komercjalizacji za pośrednictwem Dyrektora Centrum Transferu Technologii w trybie określonym w Instrukcji komercjalizacji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 4.

 

ROZDZIAŁ 5.

 

§ 10. Zasady korzystania z majątku uniwersytetu wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej

Odrębny regulamin korzystania z infrastruktury badawczej zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa szczegółowo:

 1. prawa i obowiązki Uniwersytetu oraz pracowników, doktorantów, studentów i stypendystów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych  lub prac rozwojowych,
 2. zasady korzystania z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż pracownicy, doktoranci, studenci lub stypendyści Uniwersytetu,
 3. wysokość opłat za korzystanie w infrastruktury badawczej przez podmioty inne niż pracownicy, doktoranci, studenci lub stypendyści.

 

 

§ 11. Zasady korzystania z nazwy, godła i znaków towarowych uniwersytetu w związku z komercjalizacją

 1. Uniwersytet, zawierając umowę o komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami, a także podejmując decyzję o utworzeniu spółki spin-off, może przyznać drugiej stronie umowy lub takiej spółce, prawo do używania nazwy, godła lub znaków towarowych Uniwersytetu w ramach działalności związanej z komercjalizacją.
 2. Warunkiem używania nazwy, godła lub znaków towarowych Uniwersytetu musi być informacja o związku wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami z Uniwersytetem.

 

ROZDZIAŁ 6.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie dotyczącym tajemnicy przedsiębiorstwa Uniwersytetu (know-how) stosuje się odpowiednio zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Polityki Tajemnicy Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);
 3. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649);
 4. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 ze zm.);
 5. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1688 ze zm.);
 6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 7. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040);
 8. ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 432).
 1. Traci moc uchwała nr 30/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 22/15 Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 stycznia 2020 roku, 11:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny