fbpx Zarządzenie nr 84/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu wypłat osobom uczestniczącym w projektach w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom dodatku do wynagrodzenia – dodatku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 84/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu wypłat osobom uczestniczącym w projektach w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom dodatku do wynagrodzenia – dodatku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 84/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie Regulaminu wypłat osobom uczestniczącym w projektach w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom dodatku do wynagrodzenia – dodatku motywacyjnego ze środków MNiSW pozyskanych w ramach inicjatyw Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Premia na Horyzoncie”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm. oraz uchwały nr 74/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Osobom uczestniczącym w projektach w ramach programu Horyzont 2020,  programu Euratom oraz innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie dodatku do wynagrodzenia
  – dodatku motywacyjnego ze środków MNiSW.
 2. Zgodnie z zasadami konkursu „Premia na Horyzoncie” środki finansowe przeznaczone są na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programu Euratom z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions” . Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu.
 3. Zgodnie z zasadami przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” środki finansowe przeznaczone są na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia osób pozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem Gdańskim biorących udział w realizacji projektów – niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu – w ramach programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions” lub programu Euratom lub innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze. Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

§ 2.

Warunkiem ubiegania się o wypłatę dodatku do wynagrodzenia – dodatku motywacyjnego jest przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” lub przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” oraz podpisanie umowy o dofinansowanie na rzecz realizacji projektu.

 

§ 3.

 1. Wypłata dodatku do wynagrodzenia – dodatku motywacyjnego następuje na podstawie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. O przyznanie dodatku wnioskuje kierownik projektu, a w przypadku kierownika projektu
  – przełożony wyższego szczebla.
 3. Wniosek akceptowany jest przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, w której realizowany jest projekt, Kwestora, który potwierdza źródło finansowania oraz Rektora lub inną upoważnioną osobę. W przypadku osób z innego wydziału lub jednostki organizacyjnej niż realizująca projekt, wymagana jest zgoda dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniona osoba wskazana we wniosku.
 4. Wysokość dodatku do wynagrodzenia – dodatku motywacyjnego jest ustalana indywidualnie i ma charakter uznaniowy.

 

§ 4.

Dodatek do wynagrodzenia – dodatek motywacyjny wypłacany jest raz w roku po dokonaniu oceny postępu prac, zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po otrzymaniu środków.

§ 5.

Kierownik projektu odpowiada za prawidłową realizację umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku675.53 KB
Plik Wniosek o przyznanie dodatku do wynagrodzenia21.26 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 października 2019 roku, 7:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny