fbpx Uchwała nr 119/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 119/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), art. 292 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 17 ust. 3 załącznika do umowy o utworzeniu i prowadzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 kwietnia 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr 87/19 Senatu UG z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 9:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny