fbpx Uchwała nr 29/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 29/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 kwietnia 2023 roku

Na podstawie art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 załącznika do umowy o utworzeniu i prowadzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 kwietnia 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 119/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) złożenia rozprawy doktorskiej w terminie przewidzianym w planie badawczym”;
 
2) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Listę i terminy zajęć w szkole doktorskiej określa Dyrektor i podaje do wiadomości doktorantów na stronie internetowej szkoły doktorskiej lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Dyrektora.”;
 
3) § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.) do dnia 30 września i do dnia 31 marca ‒ jeżeli doktorant rozpoczął kształcenie od semestru letniego.”;
 
4) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 W roku akademickim, w którym jest przeprowadzana ocena śródokresowa, promotor składa Dyrektorowi opinię wskazaną w ust. 1 dwukrotnie, w terminach:
1)   do dnia 31 marca i do dnia 31 lipca;
2)   do dnia 30 września i do dnia 31 stycznia ‒ jeżeli doktorant rozpoczął kształcenie od semestru letniego.”;
 
5) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. [wpis w karcie okresowych osiągnięć doktoranta]          
Zaliczenie zajęć potwierdza wpis w karcie okresowych osiągnięć doktoranta. Brak wpisu w karcie świadczy o braku zaliczenia danych zajęć, chyba że wpis nie został dokonany z przyczyn niezależnych od doktoranta.”;
 
6) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie może prowadzić do przedłużenia okresu kształcenia w szkole doktorskiej, chyba, że doktorant uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej zgodnie z Art. 204 punkt 2 Ustawy oraz § 38 i § 39 Regulaminu. W takim przypadku doktorant jest zobowiązany do złożenia wniosku o kształcenie według indywidualnego programu kształcenia oraz projekt takiego programu, o których mowa w § 25.”;
 
7) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6. Wyznaczanie i zmiana promotora, promotorów lub promotora pomocniczego”;
 
8) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  W przypadku gdy doktorant ubiega się o wyznaczenie więcej niż jednego promotora, wskazuje w treści wniosku również okoliczności uzasadniające wyznaczenie kolejnego promotora. Za takie okoliczności uważa się w szczególności:
1)   przedmiot rozprawy obejmujący zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej;
2)   formalną współpracę UG lub GUMed z innym ośrodkiem naukowym, którego pracownikiem jest kandydat do pełnienia funkcji promotora;
3)   długotrwałą niezdolność dotychczasowego promotora do pełnienia tej funkcji.”;
 
9) dodaje się § 30a w brzmieniu:
„§ 30a. [wyznaczanie promotora lub promotorów]
Przy podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia doktorantowi promotora lub promotorów rada dyscypliny naukowej uwzględnia w szczególności:
1)   wymogi, o których mowa w art. 190 ust. 4-6 Ustawy, oraz okoliczności, o których mowa w § 30 ust. 2;
2)   aktywność naukową kandydata do pełnienia funkcji promotora, w tym zbieżność tematyki badawczej kandydata z zaproponowanym przez doktoranta tematem rozprawy;
3)   możliwość zapewnienia doktorantowi przez kandydata należytej opieki naukowej, w tym aktualną liczbę pozostających pod opieką kandydata doktorantów oraz osób, które ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym;
4)   niekaralność kandydata karą dyscyplinarną.”;
 
10) w § 31 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przy podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia doktorantowi promotora pomocniczego rada dyscypliny naukowej uwzględnia w szczególności wymóg, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Ustawy.”;
 
11) § 32 otrzymuje brzmienie:
„1.  Na wniosek doktoranta, złożony do przewodniczącego rady dyscypliny naukowej, oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora rada zmienia promotora lub promotora pomocniczego doktoranta.
2.   Rada dyscypliny naukowej zmienia promotora lub promotora pomocniczego doktoranta z własnej inicjatywy lub na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii Dyrektora, jeżeli dotychczasowy promotor lub promotor pomocniczy utraci zdolność do pełnienia tej funkcji.
3.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis § 30 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.”;
 
12) wprowadzenie do § 38 otrzymuje brzmienie:
„Po upływie okresu kształcenia przewidzianego w programie kształcenia, Dyrektor, na wniosek doktoranta złożony nie później niż do dnia 30 czerwca w ostatnim okresie rozliczeniowym, a w przypadku doktoranta rozpoczynającego kształcenie od semestru letniego nie później niż do dnia 31 stycznia w ostatnim okresie rozliczeniowym, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej określony w planie badawczym w przypadku:”;
 
13) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. [warunki formalne przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej]
1.   Z uwzględnieniem ust. 2 i 3, warunkiem przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej jest:
1)   wyjaśnienie w treści wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 1, przyczyn niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w planie badawczym;
2)   przedstawienie, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, zmiany planu badawczego określającej zadania zaplanowane do realizacji w okresie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Do opracowania zmiany planu stosuje się § 1 ‒ § 3 załącznika nr 2 do Regulaminu;
3)   pozytywna opinia promotora w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej.
2.   W przypadku, o którym mowa w § 38 pkt 2, Dyrektor może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, jeżeli doktorant złożył zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do kształcenia.
3. W przypadkach, o których mowa w § 38 pkt 3-6, Dyrektor może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, jeżeli doktorant:
1) złożył dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazanych w pkt 3-6;
2) w inny sposób wykazał wystąpienie wskazanych w pkt 3-6 okoliczności.”;
 
14) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. [przeniesienie doktoranta do szkoły doktorskiej spoza UG lub GUMed]
Doktorant, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG i GUMed i za zgodą Dyrektora, może przenieść się do szkoły doktorskiej prowadzonej przez podmiot inny niż UG lub GUMed.”;
 
15) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 10. Rezygnacja z kształcenia w szkole doktorskiej i skreślenie z listy doktorantów, ukończenie kształcenia przez doktoranta oraz dokumentacja przebiegu kształcenia”;
 
16) dodaje się § 46a w brzmieniu:
„§ 46a. [zrealizowanie programu kształcenia szkoły doktorskiej; ukończenie kształcenia przez doktoranta]
1. Doktorantowi, który zrealizował program kształcenia szkoły doktorskiej, Dyrektor, na wniosek doktoranta, wydaje zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia szkoły doktorskiej.
2. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej w rozumieniu artykułu 204 ust. 1 Ustawy, w trybie określonym w:
1)   załączniku do uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim – w przypadku złożenia rozprawy doktorskiej w UG, albo
2)   w przepisach odrębnych – w przypadku złożenia rozprawy doktorskiej w podmiocie innym niż UG.”;
 
17) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w teczce akt osobowych doktoranta, chyba że przebieg kształcenia dokumentuje się w formie elektronicznej. Zasady prowadzenia teczki akt osobowych doktoranta określa zarządzenie Rektora.”;
 
18) załącznik nr 2 do Regulaminu „Zasady opracowania planu badawczego” otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uwzględniający postanowienia niniejszej uchwały a także dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 maja 2023 roku, 13:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło