fbpx Zarządzenie nr 75/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 41/R/19 Rektora UG w sprawie nadania Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 75/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 sierpnia 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 41/R/19 Rektora UG w sprawie nadania Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 41/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie nadania Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. użyte w zarządzeniu nr 41/R/19 Rektora UG sformułowania „Niepubliczne Przedszkole Uniwersyteckie” otrzymują brzmienie „Przedszkole Uniwersyteckie”.
  2. w załączniku do zarządzenia nr 41/R/19 Rektora UG - „Statut Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego”, wprowadza się następujące zmiany:
  1. użyte w załączniku oraz jego tytule sformułowania „Niepubliczne Przedszkole Uniwersyteckie” otrzymują brzmienie „Przedszkole Uniwersyteckie”.
  2. §1 załącznika otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedszkole Uniwersyteckie, zwane dalej „Przedszkolem” jest niepubliczną ogólnodostępną placówką systemu oświaty dedykowaną dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Uniwersytet Gdański (dalej „UG”),
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Kanclerza.

3. Przedszkole jest utworzone w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w pionie Kanclerza.

4. Opiekę merytoryczną nad działalnością opiekuńczo-wychowawczą                                i dydaktyczną Przedszkola pełni dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.

6. Siedziba Przedszkola Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w Gdańsku przy
ul. Polanki 66.”.

 

§ 2.

Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Uniwersyteckiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 roku, 14:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny