fbpx Zarządzenie nr 19/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odbywania za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 19/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 marca 2019 roku
w sprawie odbywania za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 4 marca 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 130 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyjazd w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej może odbywać się w ramach urlopu płatnego.
  2. Nauczyciele akademiccy wnioskują do Rektora (osoby pełniące funkcje kierownicze) lub Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą o zgodę na wyjazd służbowy za granicę i udzielenie urlopu na czas wyjazdu powyżej 30 dni. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki potwierdza dostępność środków finansowych przeznaczonych na wyjazd u Kwestora lub innej osoby upoważnionej.
  4. Po powrocie z wyjazdu nauczyciel akademicki składa do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawozdanie z wyjazdu w wersji elektronicznej. Nauczyciel akademicki może ponadto przedłożyć inne dokumenty związane z wyjazdem: umowę o współpracy lub list intencyjny.
  5. Rozliczenie wyjazdu następuje na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

 

§ 2.

W przypadku wyjazdów realizowanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, których wytyczne stanowią o konieczności dokonania dodatkowych ustaleń, z osobami wyjeżdżającymi służbowo za granicę, Uniwersytet Gdański może zawrzeć umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Niniejsze zarządzenie nie dotyczy podróży służbowych, o których mowa w art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

 

§ 4.

Wszystkie urlopy związane z wyjazdami służbowymi za granicę udzielone po 1 października 2018 roku, a przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia są realizowane na zasadach i w wymiarze ustalonym na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

§ 5.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wejścia w życie nowego Statutu oraz Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 kwietnia 2022 roku, 14:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny