fbpx Zarządzenie nr 76/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 76/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 76/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/17 z dnia 30 marca 2017 roku (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 i 9 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie:

„2. Dział Obsługi Finansowej Projektów (dalej „DOFP”), Dział Rachunkowości Finansowej, BZPR, Biuro Prawne oraz inne jednostki Uniwersytetu Gdańskiego zapewniają niezbędną pomoc i wsparcie Kierownikowi Projektu w celu prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji Projektu. Kierownik Projektu, na każdym etapie realizacji zadań, może wystąpić do tych jednostek z prośbą o opinię na temat danego wydatkowania, sposobu realizacji, itd.

9. Kierownik Projektu przygotowuje do zarchiwizowania posiadaną dokumentację Projektu zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego w Uniwersytecie oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji programu, w ramach którego realizowany był Projekt. Jednostki organizacyjne przekazują posiadane dokumenty dotyczące realizowanego Projektu do Archiwum UG i przekazują kopie spisu zdawczo – odbiorczego do Kierownika Projektu. Kierownik przekazuje do Archiwum UG posiadaną dokumentację Projektu i przesyła kopie posiadanych swoich spisów zdawczo-odbiorczych do BZPR i DOFP.”;

2) załącznik nr 1 do Regulaminu „Instrukcja dotycząca wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z upoważnienia Rektora
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do Regulaminu: INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WNIOSKOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM463.37 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 7: Zakres obowiązków Kierownika Projektu339 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 8: Oświadczenie Kierownika Projektu dotyczące spotkania informacyjnego na początku realizacji projektu327.5 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 1: Karta Projektu (formularz zgłoszeniowy)509 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 2: Oświadczenie Kierownika Projektu dotyczące ustalenia kwalifikowalności podatku VAT, przychodów projektu oraz źródeł finansowania wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych331 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu323.5 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 4: Opinia Komitetu Sterującego ds. Projektów323 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 5: Decyzja o przystąpieniu do realizacji Projektu322.5 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 6: Upoważnienie do kierowania Projektem323.5 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 9: Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego335.5 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 10: Wniosek do Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG339 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 11: Wzór zestawienia zamówień publicznych realizowanych w ramach Projektu338 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 12: Przykładowy wzór opracowywania dokumentów księgowych336 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 13: Karta monitoringowa postępów w realizacji Projektu341 KB
Microsoft Office document icon Zalączniki do Instrukcji: Załącznik nr 14: Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego332 KB
PDF icon Kopia do wydruku200.15 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz