fbpx Zarządzenie nr 73/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 73/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 9 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 76/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

§1 ust. 1 Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim otrzymuje brzmienie:

„1.       Regulamin zarządzania projektami rozwojowymi zwany dalej „Regulaminem” dotyczy projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 365 ust. 1 i 2 art.79.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1688 z późn. zm.), tzn. ze środków: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie współfinansowania programów międzynarodowych, Narodowego Centrum Nauki w zakresie programów międzynarodowych, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie programów międzynarodowych, funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych, europejskich mechanizmów finansowych, programów Unii Europejskiej, programów międzynarodowych, zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych zwanych dalej „Projektami”.

 

2. W Instrukcji dotyczącej wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w Rozdziale 1. Wnioskowanie o dofinansowanie projektu w § 1. ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Sprawdzenie, czy projekty inwestycyjne i/lub zawierające zadania inwestycyjne (m. in.: dot. prowadzenia remontu, modernizacji, budowy lub rozbudowy budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej) zostały uwzględnione w planie remontów i inwestycji na rok, w którym planowana jest ich realizacja.”;

  1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„BZPR, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów, zwanego dalej „Komitetem Sterującym” lub „Komitetem”, przedstawia Komitetowi Sterującemu do zaopiniowania propozycje Projektów wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim, przygotowywanych przez pracowników UG wraz z dokumentacją i materiałami dotyczącymi tych Projektów. W przypadku Projektów zgłaszanych do konkursów wieloetapowych, opinia Komitetu jest wymagana na każdym etapie wyłącznie w sytuacji wystąpienia zmian w budżecie Projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych i/lub zawierających zadania inwestycyjne (m. in.: dot. prowadzenia remontu, modernizacji, budowy lub rozbudowy budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej), BZPR informuje Komitet Sterujący o fakcie uwzględnienia lub jego braku w planie remontów i inwestycji na rok, w którym planowana jest ich realizacja w Projekcie. W przypadku braku umieszczenia w planie, Komitet Sterujący wydaje rekomendacje w tym zakresie, o której zostaje poinformowany Kierownik Projektu. Kierownik Projektu uczestniczy w posiedzeniu Komitetu Sterującego, na którym opiniowany jest Projekt.”;

  1. § 5. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konieczności prefinansowania kosztów realizacji projektu, Kierownik Projektu może ubiegać się o prefinansowanie ze środków własnych UG. Wnioski o prefinansowanie ze środków własnych UG projektów nieinwestycyjnych należy składać do Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką (załącznik nr 10 A do Instrukcji), natomiast dla projektów inwestycyjnych i/lub zawierających zadania inwestycyjne  do Rektora (załącznik nr 10 B do Instrukcji)”.

  1. w Rozdziale 2. Realizacja projektów rozwojowych w § 5. dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku projektów inwestycyjnych i/lub zawierających zadania inwestycyjne (m. in.:  dot. prowadzenia remontu, modernizacji, budowy lub rozbudowy budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej):

  1. BZPR przygotowuje projekt uchwały senatu dot. finansowania wkładu własnego wraz z uzasadnieniem w sytuacji, jeśli wymóg taki wynika z wytycznych programu, w ramach którego finansowany jest projekt.
  2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Kierownik Projektu przedstawia Kwestorowi wstępny harmonogram płatności faktur z podziałem na poszczególne lata realizacji inwestycji. Kierownik Projektu przedstawia Kwestorowi rzeczywisty harmonogram płatności faktur z podziałem na poszczególne lata realizacji inwestycji w ujęciu miesięcznym, po ustaleniu szczegółów z wykonawcą.  W przypadku prefinansowania inwestycji ze środków Uczelni, przedkłada także taką informację, uwzględniającą wysokość transz prefinansowania w podziale na lata (przy wstępnym harmonogramie płatności faktur) oraz lata i miesiące (przy rzeczywistym harmonogramie płatności faktur).
  3. Planowany harmonogram płatności faktur w ramach realizacji zadania, z rachunku bankowego środków własnych uczelni, Kierownik Projektu przesyła Kwestorowi również w wersji elektronicznej w pliku Excel.
  4. Każdorazowe dokonanie zmian w terminach realizacji zadania oraz terminach płatności powinno skutkować przekazaniem do Kwestora skorygowanej informacji, o której mowa w pkt 3.”;
  1. Załącznik nr 1 „Karta projektu (formularz zgłoszeniowy)” oraz załącznik nr 3 „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu” do Instrukcji dotyczącej wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim – otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;
  2. Załącznik nr 10 do Instrukcji dotyczącej wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim zastępuję się załącznikiem nr 10 A  – Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG – dla projektów nieinwestycyjnych oraz załącznikiem nr 10 B - Wniosek do Rektora o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG lub zapewnienie finansowania wkładu własnego” dla projektów inwestycyjnych i/lub zawierających zadania inwestycyjne.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny