fbpx Zarządzenie nr 71/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 66/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 71/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 lipca 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 66/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), § 41 ust 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) oraz uchwały nr 3/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 66/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku – wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2) Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2 weryfikowane jest przez Dział Kadr na podstawie oświadczenia składanego przez pracownika i zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika projektu / kierowników projektów (w przypadku uczestniczenia w kilku projektach) przed zaangażowaniem do pracy w projekcie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oryginał oświadczenia przechowywany jest w teczce osobowej pracownika w Dziale Kadr. Kopia oświadczenia przekazywana jest przez pracownika do Działu Obsługi Finansowej Projektów i przechowywana w dokumentacji projektowej. Warunek zawarty w oświadczeniu powinien być spełniony w całym okresie zatrudnienia w projekcie. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności, mającej wpływ na zmianę treści złożonego oświadczenia, pracownik jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz kierownika projektu / kierowników projektów (w przypadku uczestniczenia w kilku projektach). Zaktualizowane oświadczenie pracownik przekazuje do Działu Kadr a kopię do Działu Obsługi Finansowej Projektów.

3) § 11. otrzymuje brzmienie:

  1. W projektach, które przewidują wymóg rejestrowania czasu pracy przy realizacji zadań projektowych, wprowadza się obowiązek stosowania ewidencji czasu pracy, zgodnie z zasadami programu. Przykładowy wzór ewidencji czasu pracy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
  2. Ewidencja czasu pracy, sporządzana w układzie miesięcznym, stanowi podstawę rozliczania czasu pracy w projekcie i powinna być przedłożona kierownikowi projektu lub kierownikom projektów w terminie 3 dni po upływie miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.
  3. W przypadku zaangażowania pracownika w realizację zadań w ramach kilku projektów, pracownik zobowiązany jest do prowadzenia jednej ewidencji czasu pracy.
  4. Ewidencja czasu pracy, zatwierdzona przez bezpośredniego przełożonego i kierownika projektu lub kierowników projektów, pozostaje w jednostce, w której zatrudniony jest dany pracownik (u bezpośredniego przełożonego), kopia przekazywana jest do Działu Kadr oraz dołączana do dokumentacji każdego z projektów, w których jest zaangażowany pracownik.
  5. Ewidencję czasu pracy kierownika projektu zatwierdza przełożony wyższego szczebla i sposób przechowywania jest analogiczny jak w § 11 ust. 4 .

4) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Prowadzenie ewidencji czasu pracy podlegać będzie weryfikacji przez Sekcję Monitoringu Projektów w trakcie wizyt monitoringowych”;

5) załącznik nr 1 „Oświadczenie dot. miesięcznego zaangażowania pracownika w realizację wszelkich działań zawodowych” do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

6) załącznik nr 8 „Przykładowy wzór ewidencji czasu pracy” do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z upoważnienia Rektora
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz