fbpx Zarządzenie nr 65/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 65/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 czerwca 2018 roku
w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Zasady zawierania umów cywilnoprawnych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu nie stosuje się do:

1)   umów związanych ze świadczeniem przez Uniwersytet usług edukacyjnych,

2)   umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie objętym zleceniem,

3)   umów zawieranych z osobami prawnymi,

4)   umów zawieranych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują Prorektorzy, Kanclerz oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie określonym ich kompetencjami.

 

§ 4.

Zasady zawierania umów w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wraz ze wzorami stanowią przedmiot odrębnego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 131/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 marca 2021 roku, 15:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz