fbpx Zarządzenie nr 42/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 42/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 kwietnia 2018 roku
w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 207, 211, 212 i 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.108 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego podlegają badaniom lekarskim: okresowym i kontrolnym.
 2. Kandydaci do pracy w Uniwersytecie Gdańskim (z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w § 6) oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, zobowiązani są do wykonania badań lekarskich wstępnych.
 3. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonuje się u lekarza świadczącego opiekę profilaktyczną nad pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, w jednostce medycyny pracy wybranej przez Uczelnię zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie „Skierowania na badania lekarskie” zwanego dalej „Skierowaniem”.

 

§ 2.

 1. „Skierowanie” na badania wstępne w dwóch egzemplarzach wydaje Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Dział Kadr, określając w nim: jednostkę organizacyjną, nr PESEL kandydata do pracy oraz stanowisko pracy, na którym ma on być zatrudniony. Wzór druku skierowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Opis warunków pracy w „Skierowaniu”, w tym informacje o występowaniu lub niewystępowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, określa i poświadcza podpisem przyszły bezpośredni przełożony.
 3. Jeden egzemplarz „Skierowania” otrzymuje od bezpośredniego przełożonego osoba kierowana na badanie. Drugi egzemplarz, podpisany przez osobę kierowaną na badanie wraz z datą odebrania „Skierowania”, bezpośredni przełożony przechowuje w jednostce organizacyjnej.
 4. W przypadku, gdy wypełnienie „Skierowania” od pkt I do pkt IV będzie stwarzało bezpośredniemu przełożonemu trudności, przed podpisaniem konsultuje on wypełnienie „Skierowania” z Inspektoratem BHP.
 5. Otrzymane po wykonaniu badania orzeczenie lekarskie, (oryginał) zwane dalej „Orzeczeniem”, kandydat na pracownika obowiązany jest okazać w Dziale Kadr oraz bezpośredniemu przełożonemu, który sporządza kserokopię dokumentu i przechowuje ją w jednostce organizacyjnej.
 6. W przypadku, gdy lekarz profilaktyk podczas wywiadu lekarskiego przy wstępnych badaniach skieruje kandydata do pracy na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, osoba ta obowiązana jest poddać się badaniu. Otrzymane pisemne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, kandydat do pracy oddaje bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje ten dokument do Działu Kadr. 

 

§ 3.

 1. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy obowiązani są do wykonywania badań lekarskich okresowych i niezwłocznego okazania do wglądu bezpośredniemu przełożonemu oryginału aktualnego „Orzeczenia” stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Na okresowe badania lekarskie kieruje pracownika bezpośredni przełożony, wypełniający dwa egzemplarze druku „Skierowania”.
 3. Bezpośredni przełożony wydaje pracownikowi wypełnione i podpisane przez siebie „Skierowanie” co najmniej na 30 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez lekarza w aktualnym orzeczeniu lekarskim. Kopię ”Skierowania” z podpisem pracownika kierowanego na badanie oraz datą odebrania przez niego tego dokumentu, bezpośredni przełożony przechowuje w jednostce organizacyjnej.
 4. W przypadku, gdy wypełnienie „Skierowania” od pkt I do pkt IV będzie stwarzało bezpośredniemu przełożonemu trudności, przed poświadczeniem podpisem konsultuje on wypełnienie „Skierowania” z Inspektoratem BHP. Konsultacje powinny odbyć się z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez lekarza w aktualnym zaświadczeniu lub orzeczeniu lekarskim, aby w razie potrzeby pracownik służby BHP mógł wziąć udział w ocenie stanowiska pracy pracownika kierowanego na badania.
 5. Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Inspektorat BHP obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG i kierowników jednostek organizacyjnych o wynikach pomiarów środowiska pracy wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami na stanowiskach pracy zgłoszonych do zbadania przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną.
 6. Lekarz profilaktyk przed wydaniem „Orzeczenia” pracownikowi zatrudnionemu w warunkach szkodliwych dla zdrowia, w oparciu o informacje zawarte w „Skierowaniu” i analizę przekazanych przez Uczelnię wyników pomiarów Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na stanowisku pracy, może skierować pracownika na dodatkowe badania tzw. pomocnicze.
 7. Oryginał orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pracownik okazuje bezpośredniemu przełożonemu:

1)      niezwłocznie – jeśli w orzeczeniu lekarskim zostały dopisane przez lekarza zastrzeżenia i uwagi związane z pracą na stanowisku;

2)      najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności poprzednio wydanego orzeczenia z badania profilaktycznego – jeśli zastrzeżeń nie stwierdzono.

 1. Bezpośredni przełożony obowiązany jest przechowywać kserokopię aktualnego „Orzeczenia” i udostępniać organom kontroli uczelnianej i zewnętrznej.
 2. Drugi egzemplarz „Orzeczenia” otrzymuje Uczelnia wraz z fakturą za wykonane badania profilaktyczne, wystawioną przez jednostkę medycyny pracy, świadczącą opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG. Ww. dokument przechowywany jest w aktach osobowych pracownika w Dziale Kadr. 

 

§ 4.

 1. Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (wypadkiem) trwającej dłużej niż 30 dni.
 2. „Skierowanie” na badanie, o którym mowa w ust.1, wypełnia bezpośredni przełożony pracownika i wręcza mu je po stawieniu się i zgłoszeniu gotowości do podjęcia pracy.
 3. Pracownik kierowany na badanie kontrolne powinien przedstawić lekarzowi sprawującemu opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG orzeczenie (zaświadczenie) o zakończeniu leczenia, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie.
 4. „Orzeczenie” z wykonanego badania kontrolnego przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG – pracownik poddany badaniu kontrolnemu obowiązany jest okazać bezpośredniemu przełożonemu oraz w Dziale Kadr, bezzwłocznie – jeśli w orzeczeniu lekarskim zostały zamieszczone przez lekarza zastrzeżenia i uwagi co do ograniczeń zdrowotnych, a najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy – jeśli zastrzeżeń nie stwierdzono. 
 5. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zakaźną pracownik może zostać skierowany przez lekarza profilaktyka na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. W takich przypadkach oryginał „Orzeczenia” o braku przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, pracownik obowiązany jest oddać bezpośredniemu przełożonemu. 

 

§ 5.

Inspektorat BHP jest obowiązany do dokonywania:

1) aktualizacji godzin pracy gabinetów lekarskich (m.in. laryngologa, okulisty i lekarzy profilaktyków) oraz pracowni (RTG, analiz laboratoryjnych itp. ) jednostki medycyny pracy świadczącej opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG i zamieszcza stosowne komunikaty na stronie internetowej UG (wzór druku informacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);

2) kontroli wykonania pracowniczych badań okresowych na podstawie wpływających do Uczelni wraz z fakturą orzeczeń lekarskich i w razie potrzeby – powiadamiania drogą elektroniczną kierowników jednostek organizacyjnych UG - o nieprzestrzeganiu niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

 1. Badaniom wstępnym lekarskim nie podlegają:

1) osoby przyjmowane ponownie do pracy w Uczelni na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy w Uniwersytecie Gdańskim,

2) osoby przyjmowane do pracy w Uczelni w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią w Uczelni  aktualne orzeczenie lekarskie wykonane u innego pracodawcy, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w „Skierowaniu na badania lekarskie” a pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 1. Postanowienia ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

 

§ 7.

 1. Koszty związane z przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich, o których mowa w § 1 ponosi Uniwersytet Gdański.
 2. W przypadku konieczności wykonywania badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
 3. W przypadku zastrzeżeń co do treści „Orzeczenia” zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść pisemne odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

2) instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli wniosek dotyczy orzeczenia wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

 1. Orzeczenie wydane przez podmiot odwoławczy, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje osoba badana oraz pracodawca i jest ono ostateczne.

 

§ 8.

 1. Bezpośredni przełożony jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp, w tym obowiązku poddawania się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym.
 2. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który w terminie ustalonym przez lekarza nie poddał się badaniu lekarskiemu, a tym samym nie uzyskał ważnego „Orzeczenia” stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w „Skierowaniu”. 

 

§ 9.

W stosunku do osób nieprzestrzegających ustaleń niniejszego zarządzenia stosowane będą sankcje wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz Kodeksu pracy.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 41/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, 14:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz