fbpx Zarządzenie nr 89/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 89/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 89/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 września 2017 roku
w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 103 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Rektor, na wniosek dziekana, może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych (wymiar pensum dydaktycznego) nauczyciela akademickiego, który w danym roku akademickim realizuje projekt badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych.
  2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

W zależności od wartości realizowanego projektu ustala się maksymalne liczby godzin, o które może być obniżony wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, które – z zastrzeżeniem § 3 i § 4 -wynoszą odpowiednio:

1) w przypadku projektu, którego wartość w danym roku akademickim wynosi od 80.000 zł do 150.000 zł:

Funkcja

w projekcie

Maksymalne obniżenie wymiaru godzin dydaktycznych:

Projekt w ramach Programu Horyzont 2020 – grant ERC

Pozostałe projekty
w ramach Programu Horyzont 2020

Inne projekty międzynarodowe

Projekt krajowy

Koordynator
/kierownik projektu

90

80

60

40

Koordynator
/kierownik zadania

70

60

40

20

2) w przypadku projektu, którego wartość w danym roku akademickim wynosi powyżej 150 000 zł do 250.000 zł:

Funkcja

w projekcie

Maksymalne obniżenie wymiaru godzin dydaktycznych:

Projekt w ramach Programu Horyzont 2020 – grant ERC

Pozostałe projekty w ramach Programu Horyzont 2020

Inne projekty międzynarodowe

Projekt krajowy

Koordynator
/kierownik projektu

110

100

80

60

Koordynator
/kierownik zadania

90

80

60

40

3) w przypadku projektu, którego wartość w danym roku akademickim wynosi powyżej 250 000 zł:

Funkcja

w projekcie

Maksymalne obniżenie wymiaru godzin dydaktycznych:

Projekt
w ramach Programu Horyzont 2020 – grant ERC

Pozostałe projekty
w ramach Programu Horyzont 2020

Inne projekty międzynarodowe

Projekt krajowy

Koordynator
/kierownik projektu

120

110

100

80

Koordynator
/kierownik zadania

110

100

80

60

 

§ 3.

  1. Maksymalne obniżenie wymiaru pensum nauczyciela nie może być wyższe niż 50% wymiaru pensum określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 41/17 Senatu UG.
  2. W przypadku projektu, którego zasady realizacji pozwalają na zaplanowanie w budżecie projektu środków dla jednostki naukowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela za prowadzenie zajęć dydaktycznych w okresie realizacji projektu, Rektor na wniosek dziekana może obniżyć wymiar pensum nauczyciela pełniącego funkcję kierownika takiego projektu maksymalnie o 50% wymiaru pensum określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 41/17 Senatu UG, bez względu na wartość projektu.

 

§ 4.

Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany pozytywnie przez kierownika projektu, może obniżyć wymiar pensum nauczyciela będącego członkiem zespołu realizującego projekt, jeśli nauczyciel uczestniczy w realizacji projektu od co najmniej jednego roku akademickiego.
W takim przypadku, maksymalne obniżenie wymiaru pensum nauczyciela nie może być wyższe niż 50% wymiaru pensum określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 41/17 Senatu UG.

 

§ 5.

Wniosek dziekana o obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, powinien być poprzedzony analizą sytuacji finansowej wydziału, aby zgoda na obniżenie pensum i konieczność wykonywania zajęć dydaktycznych w zastępstwie za koordynatora/kierownika projektu, nie generowała pogorszenia wyniku finansowego wydziału w związku z obciążeniem kosztów z tytułu wypłaty za godziny ponadwymiarowe.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 46/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich.

 

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz