fbpx Zarządzenie nr 83/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 83/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 sierpnia 2017 roku
w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się Regulamin bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Imprezy organizowane na zlecenie Władz Uczelni, jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich i doktoranckich, zespołów i kół naukowych lub artystycznych, studentów i doktorantów poza terenem UG lub jego obiektami – wymagają zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Za zapewnienie bezpieczeństwa lub powierzenie innemu podmiotowi zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa odpowiada bezpośredni organizator.
  3. Imprezy organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego lub przez jednostki organizacyjne UG, w ramach programu kształcenia i w ramach działalności dydaktyczno-naukowej, których regulamin nie dotyczy, muszą być zabezpieczone przez organizatora, w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia, w szczególności Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 sprawuje Kanclerz.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 9/R/17 Rektora UG z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z upoważnienia Rektora

Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 marca 2021 roku, 6:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz