fbpx Zarządzenie nr 50/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez, zgromadzeń i akcji protestacyjnych organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 50/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 marca 2021 roku
w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez, zgromadzeń i akcji protestacyjnych organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 24 marca 2021 roku

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 34 ust. 2 pkt. 24 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) - zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin bezpieczeństwa imprez, zgromadzeń i akcji protestacyjnych organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Na Uniwersytecie Gdańskim zabrania się organizowania imprez, zgromadzeń oraz akcji protestacyjnych, które są niezgodne z regulacjami obowiązującymi w Uczelni, powszechnie uznawanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi oraz podejmowania działań uniemożliwiających lub utrudniających realizację misji Uniwersytetu. 
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy imprez organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu kształcenia i działalności dydaktyczno-naukowej oraz imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne spoza Uczelni.
4. Imprezy organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu kształcenia i działalności dydaktyczno-naukowej, muszą być zabezpieczone przez organizatora w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.
5. Imprezy organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przez podmiot trzeci, wymagają uprzedniego pisemnego udostępnienia lokalu bądź terenu. Udostępnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinno zawierać zapisy w zakresie zapewnienia przez organizatora bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się jednostronne oświadczenie organizatora o ile jest uzgodnione i zaaprobowane przez administrację Uczelni.
6. Imprezy organizowane na zlecenie Władz Uczelni, jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich i doktoranckich, zespołów i kół naukowych lub artystycznych, studentów i doktorantów poza terenem Uniwersytetu Gdańskiego – wymagają zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Za zapewnienie bezpieczeństwa lub powierzenie innemu podmiotowi zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa odpowiada bezpośrednio organizator.
7. Jednostki powiązane oraz fundacje Uniwersytetu Gdańskiego odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych imprez. W przypadku organizacji przez nie imprez na terenie Kampusów UG, Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 
§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia, w szczególności Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 83/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 kwietnia 2022 roku, 9:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło