fbpx Zarządzenie nr 70/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 70/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 lipca 2017 roku
w sprawie Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Zasady polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem zasad, o których mowa w § 1 sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie Rektora UG nr 22/R/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości”.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z upoważnienia Rektora UG

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku, 9:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz