fbpx Zarządzenie nr 10/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/K/16
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 września 2016 roku
w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5a i art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.), § 59 ust. 4 i § 142 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 76 Regulaminu pracy Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. Zarządzenie Rektora UG nr 110/R/15 z dnia 10 listopada 2015 roku), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:

1) nowatorski wyrób tytoniowy- wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa, tytoń do stosowania doustnego,

2) papieros– zrolowany tytoń, który może być spożywany w drodze spalania,

3) papieros elektroniczny- wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika, papierosy elektroniczne jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych,

4) powiązany wyrób- papieros elektroniczny, pojemnik zapasowy oraz wyrób ziołowy do palenia,

5) palenie nowatorskich wyrobów tytoniowych- spożycie substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego,

6) palenie papierosów elektronicznych- spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny,

7) ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
- ochrona prawa osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych, informowanie o szkodliwości palenia, wprowadzenie zakazów palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektów lub w środkach transportu.

 

§ 2.

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, w pomieszczeniach sportowych i innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego - z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych UG odpowiedzialni za administrowanie obiektami obowiązani są do umieszczenia przy każdym wejściu na teren Uczelni, w widocznych miejscach, odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych, informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na danym terenie, zwanych dalej „informacją o zakazie palenia”.

3. Na terenie Uniwersytetu Gdańskiego sprzedaż w automatach wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części, reklama i ich promocja jest zabroniona.

 

§ 3.

1. Za zgodą dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za administrowanie obiektem, dopuszcza się możliwość utworzenia palarni w obiekcie dydaktycznym UG.

2. Palarnią, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, może być tylko wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń.

3. Przed utworzeniem palarni dziekan wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za administrowanie obiektem - obowiązany jest uzyskać pisemną pozytywną opinię służb technicznych UG, Stanowiska Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej oraz Inspektoratu BHP.

 

§ 4.

Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za administrowanie obiektem lub specjalista kierujący obiektem, który nie zapewnił umieszczenia informacji o zakazie palenia w miejscach objętych zakazami na podległym mu terenie - podlega karze grzywny nakładanej przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna) do wysokości 2000 PLN.

 

§ 5.

Osoba paląca wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe albo papierosy elektroniczne w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 PLN nakładanej przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

 

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr 22/K/12 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mirosław Czapiewski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku518.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 grudnia 2022 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz