fbpx Zarządzenie nr 13/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 13/K/22
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 grudnia 2022 roku
w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 22 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5a ust.3 pkt 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.), § 147 ust.2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) oraz § 94 Regulaminu pracy Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 62/R/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
1) nowatorski wyrób tytoniowy - wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa, tytoń do stosowania doustnego;
2) papieros – zrolowany tytoń, który może być spożywany w drodze spalania;
3) papieros elektroniczny - wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika, papierosy elektroniczne jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych;
4) powiązany wyrób - papieros elektroniczny, pojemnik zapasowy oraz wyrób ziołowy do palenia,
5) palenie nowatorskich wyrobów tytoniowych - spożycie substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego;
6) palenie papierosów elektronicznych - spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny;
7) ostrzeżenie zdrowotne – ostrzeżenie dotyczące niekorzystnego wpływu wyrobu na zdrowie ludzkie lub innych niepożądanych konsekwencji jego spożycia, w tym ostrzeżenia tekstowe, mieszane ostrzeżenia zdrowotne, ostrzeżenia ogólne i wiadomości informacyjne.

 

§ 2.

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, w pomieszczeniach sportowych i innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych UG odpowiedzialni za administrowanie obiektami obowiązani są do umieszczenia przy każdym wejściu na teren Uczelni, w widocznych miejscach, odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych, informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na danym terenie, zwanych dalej „informacją o zakazie palenia”.
3. Na terenie Uniwersytetu Gdańskiego sprzedaż w automatach wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części, reklama i ich promocja jest zabroniona.

 

§ 3.

1. Za zgodą dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za administrowanie obiektem, dopuszcza się możliwość utworzenia palarni w obiekcie dydaktycznym UG.
2. Palarnią, zgodnie z przepisami art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.), może być tylko wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń.
3. Przed utworzeniem palarni dziekan wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za administrowanie obiektem obowiązany jest uzyskać pisemną pozytywną opinię Centrum Eksploatacji Nieruchomości, Działu Inwestycji i Remontów oraz Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 10/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12  września 2016 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

z upoważnienia
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
 
Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury i Administracji
mgr Leszek Fiertek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku109.28 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 grudnia 2022 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło