fbpx Zarządzenie nr 22/K/12 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 22/K/12
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 października 2012 roku
w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), § 142 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz § 76 Regulaminu pracy Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, w pomieszczeniach sportowych i innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego - z zastrzeżeniem § 2 niniejszego zarządzenia.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych UG odpowiedzialni za administrowanie obiektami zobowiązani są do umieszczenia przy każdym wejściu na teren Uczelni, w widocznych miejscach, odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych, informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie, zwanych dalej "informacją o zakazie palenia tytoniu".
  3. Na terenie Uniwersytetu Gdańskiego sprzedaż wyrobów tytoniowych w automatach, reklama i promocja wyrobów tytoniowych jest zabroniona.

 

§ 2

  1. Za zgodą dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za administrowanie obiektem, dopuszcza się możliwość utworzenia palarni w obiekcie dydaktycznym UG.
  2. Palarnią, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, może być tylko wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.
  3. Przed utworzeniem palarni dziekan wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za administrowanie obiektem - obowiązany jest uzyskać pisemną pozytywną opinię służb technicznych UG, Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej oraz Inspektoratu BHP.

 

§ 3

Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za administrowanie obiektem lub specjalista kierujący obiektem, który nie zapewnił umieszczenia informacji o zakazie palenia tytoniu w miejscach objętych zakazami na podległym mu terenie - podlega karze grzywny nakładanej przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna) do wysokości 2000 PLN.

 

§ 4

Osoba paląca wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 PLN nakładanej przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 1/K/10 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku179.73 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz