fbpx Zarządzenie nr 20/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 20/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 marca 2014 roku
w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.),zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 roku, Nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

1.      Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego mogą używać samochodów osobowych niebędących własnością UG do celów służbowych: jazd lokalnych i podróży służbowych.

2.      Zgodę na używanie przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych wyrażają: Rektor (lub osoba upoważniona) dla nauczycieli akademickich; Kanclerz (lub osoba upoważniona) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

§ 2

1.      Podstawą zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością UG jest:

1)      w przypadku jazd lokalnych - umowa cywilnoprawna zawarta między Uniwersytetem Gdańskim a pracownikiem, którą w imieniu Uczelni podpisuje Rektor, Kanclerz lub inna upoważniona osoba, wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2)      w przypadku podróży służbowych zaakceptowany wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do odbycia podróży służbowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.      Dział Administracji i Transportu prowadzi rejestr umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz dokonuje naliczeń w zakresie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych.

 

§ 3

Koszty używania samochodów niebędących własnością UG, wykorzystywanych przez pracowników do celów odbycia podróży służbowych są pokrywane przez UG według stawek za kilometr przebiegu, w wysokości ustalonej decyzją Rektora lub Kanclerza, lecz nie wyższej od stawki ustalonej przez Ministra Infrastruktury.

 


 

§ 4

1.      Zwrot kosztów używania pojazdów do jazd lokalnych w celach służbowych następuje w formie ryczałtu po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu do celów służbowych w danym miesiącu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.      Zwrot kosztów podróży służbowej następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia kosztów wynikających z ewidencji przebiegu pojazdu (załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia) w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę, o której mowa w § 3.

3.      Kwotę ryczałtu, o której mowa w ust. 1 zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 37/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych będących własnością pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 kwietnia 2021 roku, 10:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz