fbpx Zarządzenie nr 68/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 68/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 kwietnia 2021 roku
w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 28 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i  motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

1. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego mogą używać samochodów osobowych niebędących własnością UG do celów służbowych: jazd lokalnych i podróży służbowych.  Przez jazdę lokalną rozumie się jazdę w granicach administracyjnych miasta, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika.
2. Zgodę na używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych wyrażają ze wskazaniem źródła finansowania:
 
1) Dziekan lub inna osoba działająca z upoważnienia Rektora – dla nauczycieli akademickich oraz pracowników wydziałowych;
2) Kanclerz lub inna osoba działająca z upoważnienia Rektora – dla pracowników administracji centralnej oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.

 

§ 2.

1. Podstawą zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością UG jest:

1) w przypadku jazd lokalnych – umowa cywilnoprawna zawarta między Uniwersytetem Gdańskim a pracownikiem, którą w imieniu Uczelni podpisuje Dziekan, Kanclerz lub inna osoba działająca z upoważnienia Rektora, wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w przypadku podróży służbowych – zaakceptowany przez osobę wskazaną w § 1 ust. 2 wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do odbycia podróży służbowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dział Administracji dokonuje naliczeń w zakresie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne oraz wnioski na zgodę na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych.

 

§ 3.

Koszty używania samochodów niebędących własnością UG, wykorzystywanych przez pracowników do celów odbycia podróży służbowych oraz jazd lokalnych są pokrywane przez UG według stawek za kilometr przebiegu, w wysokości ustalonej decyzją odpowiednio przez Dziekana lub Kanclerza, lecz nie wyższych od stawek wskazanych przez Ministra Infrastruktury.

 

§ 4.

1. Zwrot kosztów używania pojazdów do jazd lokalnych w celach służbowych następuje w formie ryczałtu po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu do celów służbowych w danym miesiącu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwrot kosztów podróży służbowej następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia kosztów wynikających z ewidencji przebiegu pojazdu (załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia) w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę, o której mowa w § 3.
3. Kwotę ryczałtu, o której mowa w ust. 1 zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin.

 

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 20/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych będących własnością pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 listopada 2022 roku, 9:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło