fbpx Zarządzenie nr 80/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 68/R/21 Rektora UG w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 80/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 czerwca 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 68/R/21 Rektora UG w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 10 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 68/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zgodę na używanie przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych wyrażają ze wskazaniem źródła finansowania:
1) Dziekan lub inna osoba działająca z upoważnienia Rektora – dla nauczycieli akademickich oraz pracowników wydziałowych;
2) Kanclerz lub inna osoba działająca z upoważnienia Rektora – dla pracowników administracji centralnej oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.”,
 
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego realizujący zadania związane z procesem kształcenia mogą używać samochodów osobowych niebędących własnością UG w celu odbycia podróży służbowej na zasadach przewidzianych dla pracowników, pod warunkiem zawarcia umowy zlecającej wyjazd, o której mowa w przepisach odrębnych. Zgodę na używanie samochodu osobowego do celów służbowych wyraża w tym przypadku, ze wskazaniem źródła finansowania, Dziekan lub inna osoba działająca z upoważnienia Rektora.”;
 
2) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku podróży służbowych – zaakceptowany przez osobę wskazaną w § 1 ust. 2 i 3 wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbycia podróży służbowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;
 
3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dział Administrowania Nieruchomościami dokonuje naliczeń w zakresie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych w oparciu o zawarte umowy ryczałtowe oraz wnioski o wyrażenie zgody na użycie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.”;
 
4) w załączniku nr 1 (Umowa o zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy):
a) pkt 2 klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych otrzymuje brzmienie:
„2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.”,
 
b) pkt 4 lit. a klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych otrzymuje brzmienie:
„a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz wewnętrznych regulacji w tej sprawie obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim,”;
 
5) załącznik nr 2 (Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbycia podróży służbowej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 czerwca 2022 roku, 14:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło