fbpx Zarządzenie nr 41/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 41/R/12
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego (Tekst ujednolicony)

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych rodziców (opiekunów) studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu wysokości należnego podatku. Dodatkowo informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, należy udokumentować zaświadczeniem z ZUS lub zakładu pracy.”

2) w § 8 ust. 16 pkt 3) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W dyscyplinach indywidualnych liczą się osiągnięcia indywidualne a w dyscyplinach drużynowych osiągnięcia drużynowe, tylko pod warunkiem, że w danej dyscyplinie nie było osiągnięć indywidualnych.”

3) nowe brzmienie otrzymują załączniki nr 1 (wniosek o udzielenie pomocy materialnej) i nr 2 (wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych Studentów) do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3), stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 maja 2021 roku, 14:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz