fbpx Zarządzenie nr 54/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora UG nr 55/R/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 54/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora UG nr 55/R/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 30 poz. 194) zmieniającego § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się zmiany:

1) w § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.”

2) w § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich do 30 września każdego roku akademickiego”.

3) w § 2 dodaje się nowy ustęp 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich opracowują kierownicy studiów doktoranckich i po zaopiniowaniu przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, podają do publicznej wiadomości uczestnikom studiów doktoranckich”.

W związku z powyższym kolejne ustępy § 2 otrzymują odpowiednio numerację: 3, 4.

4) w § 3 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Dysponentem środków finansowych podstawowej jednostki organizacyjnej, z którego pochodzą wypłaty na stypendia doktoranckie, jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”.

5) w § 4 dodaje się nowy ustęp 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Rektor – na wniosek Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej - wstrzymuje wypłaty stypendium doktoranckiego, jeżeli doktorant w trakcie jego pobierania podjął pracę zarobkową w pełnym wymiarze czasu pracy”.

W związku z powyższym kolejny ustęp § 4 otrzymuje odpowiednio numerację: ustęp 5.

6) Dodaje się do Regulaminu załącznik nr 1 „Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego”.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

Osoba ubiegająca się o przydzielenie miejsca w hotelu asystenckim zobowiązana jest do złożenia w Dziale Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2009.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 maja 2021 roku, 15:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz