Zarządzenie nr 2/K/07 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 2/K/07
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 kwietnia 2007 roku
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, póz. 279) zarządza się, co następuje:

§ 1

Pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim profilaktyczne posiłki nie przysługują.

§ 2

Uniwersytet Gdański zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

  1. przy pracach w pomieszczeniach, w których ze względu na procesy technologiczne utrzymuje się temperatura powyżej 25°C, a wysiłek fizyczny w ciągu zmiany roboczej charakteryzuje się średnim wydatkiem energetycznym (1200-1480 kcal);
  2. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;
  3. na stanowiskach pracy, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

§ 3

  1. Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
  2. Napoje chłodzące przydzielane są w ilości 1 litra wody mineralnej na 8 godzin pracy.
  3. W celu przygotowania napojów gorących przydzielane są: 100 gram herbaty oraz 1/2 kilograma cukru na miesiąc.

§ 4

  1. Decyzje o przyznaniu napojów podejmuj kierownicy jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników, o których mowa w § 2.
  2. Zakupem i dystrybucja napojów oraz artykułów służących do ich przygotowania zajmuj się osoby wyznaczone przez kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 5

Rozliczania zakupionych przez jednostki organizacyjne napojów dokonuje Dział ds. Socjalnych UG na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione napoje oraz wykazów pracowników uprawnionych podpisanych przez kierownika jednostki organizacyjnej (wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia).

§ 6

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje.

§ 7

Traci moc obowiązujące zarządzenie nr 2/D/97 Dyrektora Administracyjnego z dnia 7 lutego 1997 roku.

§ 8

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz UG
mgr Piotr Żerko


 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz