fbpx Zarządzenie nr 13/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 13/K/21
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 października 2021 roku
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 4 października 2021 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1320) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 279 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim profilaktyczne posiłki nie przysługują.

 

§ 2.

Uniwersytet Gdański zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
1) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;
2) na stanowiskach pracy, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

 

§ 3.

1. Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie, o których mowa w § 2.
2. Decyzje o przyznaniu napojów podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych zatrudniający pracowników, o których mowa w § 2.
3. Dokonując zamówienia napojów należy:
 
1) przyjąć zapotrzebowanie nie większe niż 1 litr na 8 godzin pracy dla jednego pracownika;
2) w przypadku napojów gorących przyjąć zapotrzebowanie nie większe niż 200 gram herbaty lub kawy na miesiąc dla jednego pracownika;
3) w przypadku napojów chłodzących dokonać zamówienia z wyprzedzeniem na okres nieprzekraczający 1 miesiąca.

 

§ 4.

1. Zakupem i dystrybucją napojów zajmują się kierownicy jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich wyznaczone.
2. Nadzór nad ilością wydawanych napojów sprawują kierownicy podległych jednostek organizacyjnych.
3. Rozliczenia ilości wydanych napojów dokonują kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Gdańskim. Wzór wykazu pracowników uprawnionych do otrzymania napojów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 2/K/07 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
mgr Jacek Jętczak

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 października 2021 roku, 10:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło