fbpx Zarządzenie nr 3/R/06 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie Zasad przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/R/06 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie Zasad przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 3/R/06
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 lutego 2006 roku
w sprawie Zasad przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. U. Nr 121, poz. 1036) oraz § 29 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim nauczycielom akademickim przyznaje się następujące nagrody:
1) Doroczne nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia (na zasadach określonych w §§ 2-8 niniejszego zarządzenia).
2) Nagrody Rektora z okazji uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (określone poniżej w § 9).

§ 2

1. Nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia dla nauczycieli akademickich przyznawane są za:
• osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,
• twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej,
• wynalazki, patenty i wzory użytkowe o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki
i kultury narodowej,
• kształcenie kadry naukowej,
• wyróżniające się prace habilitacyjne i doktorskie,
• konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wyraźną poprawę wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych,
• aktywny udział w realizacji procesu wychowawczego, w tym za opiekę naukową nad studenckim ruchem naukowym, a także prowadzenie studentów kształconych w trybie studiów indywidualnych,
• opracowanie lub wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania i upowszechniania nowych pomocy dydaktycznych,
• autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się skryptów, podręczników
i przewodników metodycznych,
• opracowanie nowych i nowatorskich programów kształcenia i doskonalenia kadr z wyższym wykształceniem,
• wyróżniające się wyniki w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi i tworzeniu warsztatu dydaktycznego uczelni.
2. Nagrody mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt ich osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
3. Nauczycielom akademickim mogą być również przyznawane nagrody za wkład pracy w organach doradczych i opiniodawczych uczelni, jeżeli praca ta jest związana z kształceniem kadr oraz rozwojem i wykorzystaniem osiągnięć nauki.
4. Nagrody za osiągnięcia wymienione w ust. 1, 2 i 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestniczenia w pracach zespołu badawczego, mogą być przyznawane także pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
 

§ 3

1. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika maksymalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego w uczelni, zatrudnionego w grupie pracowników naukowych, obowiązującego na dzień 30 czerwca roku, w którym zostaje przyznana nagroda.
2. Wysokość nagrody indywidualnej:
I stopnia – wynosi dwukrotność stawki,
II stopnia – jest równa jednej stawce,
III stopnia – wynosi trzy czwarte stawki.
3. Wysokość nagrody zespołowej:
I stopnia – może wynosić do czterokrotności stawki,
II stopnia – może wynosić do trzykrotności stawki,
III stopnia – może wynosić do dwukrotności stawki.
4. Wysokość nagród zespołowych poszczególnych stopni ustalana jest corocznie.
5. W ramach przyznanej nagrody zespołowej podział pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od wkładu pracy poszczególnych osób, z tym, że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekroczyć wysokości nagrody indywidualnej. Wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.

§ 4

W danym roku, z tego samego tytułu, nauczycielowi akademickiemu może być przyznana nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo Rektora, z wyjątkiem nagród określonych w § 1 pkt 2.

§ 5

1. Nagrody Rektora przyznawane są corocznie w październiku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku ubiegłym, z wyjątkiem nagród określonych w § 1 pkt 2.
2. W danym roku można przyznać pracownikowi tylko jedną nagrodę indywidualną lub zespołową.

§ 6

1. Wnioski o przyznanie nagród nauczycielom akademickim składają dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i dyrektor Biblioteki Głównej.
2. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
• imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby zgłaszanej do nagrody wraz z określeniem posiadanego stopnia i tytułu naukowego oraz zajmowanego stanowiska,
• określony temat pracy (osiągnięcia), która ma być nagrodzona,
• uzasadnienie wniosku, zawierającego omówienie konkretnych efektów danej pracy,
• proponowaną wysokość nagrody (przy nagrodzie zespołowej również propozycje co do procentowego podziału nagrody między współautorów) oraz ewentualną informację o wysokości nagrody przyznanej dotychczas za tę pracę (osiągnięcie) z innych źródeł,
• załączniki świadczące o wykonaniu określonej pracy będącej przedmiotem wniosku (publikacja, książka, skrypt itp.).
3. Do wniosku o nagrodę z tytułu osiągnięć naukowych należy dołączyć wykaz prac kandydata ogłoszonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku ubiegłego, z podaniem miejsca publikacji oraz ilości stron druku.
4. Do wniosku o nagrodę z tytułu uzyskania doktoratu lub habilitacji należy dołączyć stwierdzenie dziekanatu danego wydziału, faktu i daty nadania stopnia doktora lub zatwierdzenia nadania stopnia doktora habilitowanego.
5. Wnioski o nagrody należy składać oddzielnie:
a) dla kandydatów posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
b) dla pozostałych kandydatów.

§ 7

Wnioski o nagrody należy składać do działu kadr w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, za który ma być przyznana nagroda.

§ 8

Wnioski o nagrody rozpatrywane są przez Komisję, złożoną z Rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, kierowników jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz dyrektora Biblioteki Głównej.

§ 9

W Uniwersytecie Gdańskim przyznaje się nagrody Rektora z okazji uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, na następujących zasadach:
1) Nagroda w wysokości 25.000 złotych dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora habilitowanego, który uzyska tytuł profesora w okresie do 5 lat po uzyskaniu habilitacji (płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 10.000 złotych wypłacana jest z dniem złożenia wniosku o nadanie tytułu profesora do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, II rata w wysokości 15.000 złotych wypłacana jest po zatwierdzeniu tego wniosku i nadaniu tytułu profesora przez Ministra Nauki i Edukacji. W przypadku uzyskania tytułu profesora po upływie 5 lat od habilitacji nagroda wynosi 20.000 złotych i płatna jest w dwóch równych ratach.
2) Nagroda w wysokości 15.000 złotych dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora, który uzyska stopień doktora habilitowanego w okresie do 7 lat od uzyskania stopnia doktora (płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 5.000 zł wypłacana z dniem wszczęcia przewodu habilitacyjnego przez radę wydziału, II rata w wysokości 10.000 zł wypłacana po nadaniu przez radę wydziału stopnia doktora habilitowanego.

§ 10

Nauczyciel akademicki, który otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną lub został ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody przed upływem roku od daty oceny lub ukarania.

§ 11

O przyznaniu nagrody dział kadr zawiadamia pracownika na piśmie podając tytuł, z którego pracownik otrzymał nagrodę.

§ 12

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 16/R/05 z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 1 pkt 2 i § 9 mają zastosowanie od dnia 1 września 2005 roku.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku386.92 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz