fbpx Zarządzenie nr 1/K/06 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/K/06 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 1/K/06
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 stycznia 2006 roku
w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 24, poz, 141 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz.U. Nr 37, poz.209),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym stanowiącą załącznik do mniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 6/D/98 Dyrektora Administracyjnego UG z dnia 3 grudnia 1998 r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Piotr Żerko

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz