fbpx Zarządzenie nr 157/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 40/R/21 Rektora UG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program młodych liderów grup badawczych UG – junG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 157/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 40/R/21 Rektora UG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program młodych liderów grup badawczych UG – junG”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 3 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie konkursu w ramach Programu młodych liderów grup badawczych UG – junG, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 40/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 marca 2021 roku, § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) odbyła ciągły staż podoktorski trwający minimum 12 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym lub udokumentowała trwającą minimum 12 miesięcy współpracę z zagranicznym ośrodkiem naukowym;
3) spełnia przynajmniej jeden z warunków:
a) pełni funkcję kierownika projektu badawczego, którego miejscem realizacji jest Uniwersytet Gdański oraz którego budżet wynosi minimum 1,5 mln zł a do końca realizacji projektu pozostało przynajmniej 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku w Programie,
b) pełni funkcję kierownika projektu, którego celem jest sfinansowanie zatrudnienia w uniwersytecie naukowcom związanym z zagranicznymi instytucjami naukowymi i wskazał Uniwersytet Gdański, jako miejsce realizacji projektu,
c) jest laureatem uznanej międzynarodowej nagrody naukowej,
d) jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.”.

 

§ 2.

Do wniosków o udział w Programie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 3.

Ujednolicony tekst Regulaminu konkursu w ramach Programu młodych liderów grup badawczych UG – junG uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 , stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 listopada 2021 roku, 13:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło