fbpx Zarządzenie nr 113/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 113/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 30 września 2020 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w  sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1, tabela, otrzymuje brzmienie:

                                            „Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

 01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

                                                   Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.
** W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć:
1) 26 i 29 stycznia 2021 r. – w semestrze zimowym;
2) 09 czerwca 2021 r. – w semestrze letnim.”

 

2)  w § 1, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Wnioski o wznowienie studiów albo o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
1) 31 grudnia 2020 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;
2) 31 sierpnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.
Dziekan określając terminy składania wniosków o wznowienie studiów, na podstawie §  58 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnia terminy wskazane w zdaniu pierwszym.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką
 

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku178.31 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 października 2020 roku, 16:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny