fbpx Zarządzenie nr 91/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 91/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli „Wydział Ekonomiczny”, po wierszu czwartym „Marketing Międzynarodowy”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych  Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich:

5.

Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich

2 semestry

1 600 zł

3 200 zł

                                                                                                                                   ”;

2) w tabeli „Wydział Nauk Społecznych”:

a) wiersz siódmy „Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa” otrzymuje brzmienie:

7.

Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa

2 semestry

1 950 zł

3 900 zł

                                                                                                                                         ”,

b) wiersz trzynasty „Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna” otrzymuje brzmienie:

13.

Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

2 semestry

1 900 zł

3 800 zł

                                                                                                                                         ”,

c) wiersz szesnasty otrzymuje brzmienie:

16.

Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

3 semestry

1 800 zł

5 400 zł

                                                                                                                                         ”,

d) po  wierszu szesnastym „Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – według standardu kształcenia                  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Start for Ph.D. in Social          Sciences:

17.

Start for Ph.D. in Social Sciences

6 semestrów

7 000 zł

42 000 zł

                                                                                                                                   ”;

3) w tabeli „Wydział Prawa i Administracji”, po wierszu drugim „Legislacja administracyjna”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów            Podyplomowych Metodologia badań w naukach prawnych:

3.

Metodologia badań w naukach prawnych

4 semestry

3 500 zł

14 000 zł

                                                                                                                                   ”;

4) w tabeli „Wydział Zarządzania”:

a) dodaje się wiersz pierwszy dotyczący Studiów Podyplomowych Analiza Danych – Big Data:

1.

Analiza Danych – Big Data

2 semestry

3 300 zł

6 600 zł

                                                                                                                                         ”,

b) po wierszu jedenastym „Rachunkowości i Podatków”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA:

12.

Rachunkowość ACCA

 2 semestry

 4 000 zł

8 000 zł

                                                                                                                                         ”,

c) po wierszu piętnastym „Wycena Nieruchomości”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa:

16.

Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza
i podatkowa

 2 semestry

  2 475 zł

4 95019

                                                                                                                                         ”,

5) odnośnik numer 5 otrzymuje brzmienie:

5 W przypadku wnoszenia opłaty w systemie ratalnym – 3 800 zł (8 rat w wysokości – 475 zł).”;

6) odnośnik numer 19 otrzymuje brzmienie:

19 W przypadku wnoszenia opłaty w systemie ratalnym – 4 960 zł (4 raty w wysokości – 1 240 zł).

7) odnośnik numer 20 otrzymuje brzmienie:

20 W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty całościowej – 4 100 zł.”;

8) ustala się numerację w pozycji „Lp.” w poszczególnych tabelach uwzględniającą zmiany,
o których mowa w pkt 1-3.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst załącznika do zarządzenia nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

             Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 10:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło