fbpx Zarządzenie nr 50/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 50/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 50/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 maja 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 15 maja 2020 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany

  1. w § 1 tabela dotycząca semestru letniego otrzymuje brzmienie:

„Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)

17.02.2020 - 05.06.2020 **

Zajęcia dydaktyczne z zastrzeżeniem § 2a

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

06.06.2020 - 30.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna***

01.07.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

 

** Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.

***termin złożenia wniosków o wznowienie studiów oraz zmianę uczelni upływa 1 września 2020 roku.”;

 

  1. dodaje się § 2a w brzmieniu:

„ § 2a

  1. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Gdańskim do końca semestru letniego odbywają się w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) .
  2. Egzaminy i zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 kwietnia 2021 roku, 13:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny