fbpx Zarządzenie nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 34/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 marca 2020 roku
w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 31 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w związku z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 511 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Niniejsze zarządzenie określa szczególny tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.
 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
 1. egzaminie, należy przez to rozumieć również zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem;
 2. prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana, o którym mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu Studiów;
 3. Regulaminie Studiów, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

 1. Niniejsze zarządzenie stosuje się do:
 1. egzaminów zaplanowanych w zimowej sesji poprawkowej w roku akademickim 2019/2020, które nie zostały przeprowadzone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia;
 2. zaliczeń z przedmiotów, z których zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 3. egzaminów zaplanowanych w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 i przeprowadzanych z przedmiotów, o których mowa w pkt 2.
 1. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy przeprowadzić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2020 r., chyba że inny termin został wyznaczony przez prodziekana, w zgodzie wydanej na podstawie § 15 ust. 4 Regulaminu Studiów, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy Regulaminu Studiów.

 

§ 4.

 1. W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia, z uwzględnieniem ust. 2, egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane zdalnie za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej:
 1. archiwizację listy studentów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia;
 2. archiwizację prac pisemnych – w przypadku formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia.
 1. Egzaminy i zaliczenia ustne są przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams albo za pośrednictwem innej aplikacji, jeżeli dziekan wyrazi na to zgodę, umożliwiającej rejestrację przebiegu egzaminu lub zaliczenia.

 

§ 5.

 1. Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studenta przystępującego do egzaminu lub zaliczenia ocenia się zgodnie z kryteriami określonymi w sylabusie przedmiotu.
 2. Student ma obowiązek samodzielnego udzielania odpowiedzi na pytania zadawane podczas egzaminu lub zaliczenia.

 

§ 6.

Zasady elektronicznej archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń określa dziekan, z uwzględnieniem wymogów archiwizacji listy studentów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia, oraz prac pisemnych, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu uchylenia.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku644.23 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku, 14:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny