fbpx Zarządzenie nr 4/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 4/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 stycznia 2021 roku
w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 14 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z § 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Niniejsze zarządzenie określa szczególny tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, zwanym dalej „Uczelnią”, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
 
1) egzaminie, należy przez to rozumieć również zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem – zgodnie z § pkt 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego);
2) prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana, o którym mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego);
3) Regulaminie Studiów, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego).

 

§ 2.

Niniejsze zarządzenie stosuje się do:
1) zaliczeń z przedmiotów, z których zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) egzaminów przeprowadzanych w zimowej sesji i zimowej sesji poprawkowej w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 3.

1. Egzaminy i zaliczenia, w tym weryfikację efektów uczenia się określonych w programie studiów, przeprowadza się:
 
1) poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zdalnie);
2) w siedzibie Uczelni – w sposób stacjonarny.
 
2. Egzaminy i zaliczenia przeprowadza się w trybie wskazanym w ust. 1 pkt 1, przy użyciu Microsoft Teams albo innej aplikacji, jeżeli prodziekan wyrazi na to zgodę, o ile ta aplikacja:
 
1) umożliwia rejestrację przebiegu egzaminu lub zaliczenia;
2) zapewnia przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej w czasie rzeczywistym lub wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym;
3) zapewnia widoczność studenta podczas egzaminu albo zaliczenia – jeżeli taki warunek przeprowadzenia egzaminu określi egzaminator lub osoba przeprowadzająca zaliczenie;
4) umożliwia archiwizację listy studentów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia, a także archiwizację prac pisemnych – w przypadku formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia.

 

§ 4.

1. Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studenta przystępującego do egzaminu lub zaliczenia ocenia się zgodnie z kryteriami określonymi w sylabusie przedmiotu.
2. Student ma obowiązek samodzielnego udzielania odpowiedzi na pytania zadawane podczas egzaminu lub zaliczenia.

 

§ 5.

Zasady elektronicznej archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń określa dziekan, z uwzględnieniem wymogów archiwizacji listy studentów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia, oraz prac pisemnych, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną.

 

§ 6.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy Regulaminu Studiów.

 

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia zimowej sesji poprawkowej w roku akademickim 2020/2021.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku129.18 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku, 14:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło