fbpx Uchwała nr 18/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 18/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 marca 2020 roku
zmieniająca uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 marca 2020 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 85) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Senatu Uniwersytetu Gdańskiego UG nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021 – wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski, w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują dodatkowe punkty:

 1. 75 punktów – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową;
 2. 50 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową.”;
 1. w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykaz dyscyplin sportowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”;

 1. wprowadza się korektę punktacji do tabeli, umieszczonej w § 9. ust. 1:

 

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

90

5

75

4

60

3

45

2

30

1

-

 

 

 1. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG na numer konta, podany w systemie IRK, w zakładce „Płatności”. Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, a system IRK nie odnotował jej lub nie przypisał do kierunku, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały (pkt. 4).”;

 1. § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów (licząc od dnia następnego), osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, jest zobowiązana złożyć w tekturowej teczce komplet wymaganych dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów.”;

 1. § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionymi w załączniku nr 5. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.”;

 1. w § 13 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia listy osób przyjętych na dany kierunek studiów, dokonują opłaty czesnego przynajmniej za pierwszy semestr studiów, na konto wskazane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Cudzoziemiec, który uiścił opłatę, otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.”;

 1. § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana, zostaje podjęta w terminie do dnia 10 października 2020 r. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia. Kandydaci, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej z wynikami uzyskanymi po weryfikacji. Komisja rekrutacyjna poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem informuje kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, określając 4-dniowy termin i miejsce składania dokumentów oraz liczbę miejsc. Kandydaci, chcący brać udział w rekrutacji, składają komplet wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje (na podstawie rankingu punktów) tyle osób, ile miejsc zostało zwolnionych.”;

 1. Załączniki do uchwały nr 71/19 Senatu UG:
 1. nr 1 „Zasady rekrutacji na rok 2020/2021”;
 2. nr 3 „Terminy elektronicznej rejestracji kandydatów oraz termin ogłoszenia listy kandydatów”;
 3. nr 4 „Procedura rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów”;
 4. nr 5 „Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia”;
 5. nr 6 „Dyscypliny sportowe”;

otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego


prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 sierpnia 2021 roku, 14:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny