fbpx Zarządzenie nr 28/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 28/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 marca 2020 roku
w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 19 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 405), w związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Przypadające na marzec 2020 r. terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art. 264 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) i które są pobierane od studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu oraz zawartymi umowami

– przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku, 10:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny