fbpx Zarządzenie nr 7/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 104/R/17 Rektora UG w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 stycznia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 104/R/17 Rektora UG w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W „Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim” wprowadzonej zarządzeniem nr 104/R/17 Rektora UG z dnia 24 października 2017 roku § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 4 powołuje Rektor na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu spośród pracowników posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 lutego 2021 roku, 11:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny