fbpx Zarządzenie nr 6/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 47/R/19 w sprawie wysokości opłat za usługi za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 stycznia 2020 roku
zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 47/R/19 w sprawie wysokości opłat za usługi za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 pkt 2 oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) oraz § 34 ust. 1 w zw. z § 123 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w tabeli „Wydział Nauk Społecznych”, po  wierszu piętnastym „Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych”, dodaje się wiersze szesnasty
    i siedemnasty dotyczące Studiów Podyplomowych Terapia i edukacja dzieci i młodzieży
    z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz Studiów Podyplomowych Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

16.

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

2 semestry

 –

2 000 zł

17.

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

2 semestry

2 000 zł

                                                                                                                                   ”

  1. ustala się numerację w pozycji „Lp.” w tabeli „Wydział Nauk Społecznych” uwzględniającą zmianę, o której mowa w pkt 1.

§ 2.

Ujednolicony tekst załącznika do zarządzenia nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku, 14:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny