fbpx Uchwała nr 157/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 157/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 listopada 2019 roku
w sprawie Regulaminu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 21 lit. b Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Regulamin Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do uchwały nr 46/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

______________

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego (CTT), zwane dalej „Centrum”, jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącą działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie  transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami, ochrony praw własności intelektualnej, przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności.
 2. Centrum działa na podstawie 148 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Centrum ma prawo posługiwać się logo Uniwersytetu Gdańskiego na dokumentach, pismach oraz materiałach szkoleniowo-promocyjnych dotyczących jego działalności.

 

§ 2. Zakres działania

 1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
 1. Współpraca w zakresie transferu technologii oraz zarządzania własnością intelektualną poprzez:
 1. identyfikowanie na UG projektów o potencjale wdrożeniowym;
 2. opracowywanie oferty technologicznej UG w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym;
 3. dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych UG, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami UG;
 4. realizacja procesu komercjalizacji projektów UG o potencjale wdrożeniowym zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami UG, w tym:
 • dokonywanie wstępnej oceny potencjału rynkowego i możliwości uzyskania ochrony patentowej dla takich projektów;
 • zarządzanie procesem ochrony własności intelektualnej;
 • przygotowywanie ofert technologicznych,
 • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii;
 • budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji biznesowych w zakresie oferty technologicznej UG;
 • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami;
 • negocjowanie, przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
 1. inicjowanie w środowisku naukowym UG projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami;
 2. doradztwo skierowane do pracowników naukowych w zakresie:
 • możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym,
 • komercjalizacji innowacyjnych projektów,
 • możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej;
 1. koordynacja współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania nowych technologii oraz wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym negocjowanie stosownych umów;
 2. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z partnerami zagranicznymi, w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych;
 3. upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym UG;
 1. w zakresie współpracy z gospodarką:
 1. współpraca podczas realizacji badań i prac zleconych UG zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi UG;
 2. współpraca przy tworzeniu oferty badań i prac zleconych;
 3. pomoc w promocji oferty badań i prac zleconych wśród potencjalnych odbiorców;
 4. współpraca podczas negocjowania umów dotyczących badań i prac zleconych.
 1. Centrum wykonuje inne zadania zlecone przez władze Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3. Struktura organizacyjna

 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą Centrum.
 2. Dyrektor Centrum podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, przed którym odpowiada za realizację zadań powierzonych Centrum.
 3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Centrum.
 4. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i uprawnień.
 5. Do końca marca każdego roku Dyrektor Centrum składa Senatowi sprawozdanie z działalności Centrum Transferu Technologii UG za rok ubiegły.
 6. Do zadań Dyrektora Centrum należy, zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu, bezpośredni nadzór nad procesem komercjalizacji, w szczególności:
 1. organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań Centrum;
 2. przygotowanie programu działania, strategii rozwoju oraz planu finansowego Centrum na następny rok;
 3. przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum;
 4. zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie Centrum;
 5. inicjowanie realizacji nowych projektów zbieżnych z zadaniami Centrum;
 6. określenie procedur działania Centrum;
 7. określenie uprawnień i obowiązków pracowników Centrum;
 8. występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących Centrum;
 9. koordynacja współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego.
 1. W Centrum tworzy się Radę Nadzorującą, której skład jest następujący: Prorektor ds. Rozwoju  i Współpracy z Gospodarką, Prorektor ds. Nauki, Kanclerz, Dyrektor Finansowy.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorującej należy:
 1. przedstawianie kandydatów na Dyrektora Centrum,
 2. nadzór nad działalnością Centrum we wszystkich obszarach jego działalności,
 3. proponowanie zmian postanowień regulaminów dotyczących funkcjonowania Centrum i zasad oraz procedur komercjalizacji,
 1. Rada Nadzorująca zbiera się w zależności od potrzeb, na wniosek każdego z jej członków. Rada Nadzorująca podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorującej podejmowane są bezwzględną większością głosów. Posiedzenia Rady Nadzorującej są protokołowane.
 2. Centrum współpracuje ze Rzecznikiem Patentowym UG.

 

§ 4. Zespoły projektowe

 1. Dyrektor Centrum może powołać, w porozumieniu z Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, zespoły projektowe do realizacji zadań Centrum.
 2. Posiedzenia zespołów projektowych zwołuje Dyrektor Centrum.
 3. Na czele każdego projektu realizowanego przez Centrum stoi kierownik zespołu projektowego, powoływany i odwoływany przez Dyrektora, w porozumieniu z Prorektorem ds. Rozwoju.
 4. Powołanie kierownika projektu następuje na czas realizacji projektu.
 5. Zakres zadań i odpowiedzialności kierownika projektu określany jest każdorazowo przez Dyrektora Centrum.
 6. Kierownik zespołu projektowego przedstawia do wiadomości Dyrektora Centrum skład zespołu do realizacji projektu.

 

§ 5. Gospodarka majątkowa i finansowa Centrum

 1. Gospodarka majątkowa Centrum prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi w Uniwersytecie Gdańskim  przepisami.
 2. Centrum jest finansowane ze środków własnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Działalność Centrum może być dofinansowywana ze środków zewnętrznych.
 4. Środki zewnętrzne mogą pochodzić w szczególności z:
 1. narzutów z przychodów ze sprzedaży wyników badań, usług i prac rozwojowych inicjowanych przez Centrum;
 2. z publicznych źródeł finansowania, w tym z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego;
 3. dotacji, darowizn i zapisów.
 1. Wysokość narzutów kosztów pośrednich związanych z przychodami Centrum ustala Rektor.
 2. Obsługę finansową Centrum zapewnia Biuro Dyrektora Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie wewnętrznych ustaleń.
 3. Centrum korzysta z pomieszczeń i składników majątku Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie majątkiem Centrum odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.

 

§ 6. Współpraca z innymi jednostkami

 1. Centrum współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi UG w zakresie swojej działalności.
 2. Centrum współpracuje z organami samorządowymi i rządowymi, publicznymi i prywatnymi jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą w dziedzinach mających związek z upowszechnianiem i rozwijaniem działań proinnowacyjnych, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji tych zadań.
 3. Centrum podejmuje współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, organami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami na rzecz podnoszenia konkurencyjności Pomorza w dziedzinie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UG.

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 listopada 2019 roku, 10:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny